master's thesis
Adolescent development and academic success

Nina Orbanić (2016)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleAdolescentni razvoj i akademski uspjesi
AuthorNina Orbanić
Mentor(s)Aldo Špelić (thesis advisor)
Abstract
Interes ovog rada bio je ukazati na važnost adolescentnog razvoja u uspjehu na studiju. Jedan od važnijih psiholoških procesa rane adolescencije jest druga individuacija koja podrazumijeva stvaranje vlastite autonomnosti, odnosno formiranje mlade samostalne ličnosti koja je odvojena od one koju je preuzeo od roditelja kao dijete. Psihološkom separacijom adolescenti odbacuju karakteristike i osobnost roditelja, te pokušaju stvoriti vlastitu, autonomnu. Utoliko je uspješnost adolescentnog razvoja određena njihovom mogućnošću da se suoče sa iskustvom odvajanja.Ispitivanje je provedeno na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na N=313 studenata četiriju generacija i to od onih koji su upisali studij akademske godine 2005/6 do onih koji su upisali studij 2008/9 godine.U ovome su istraživanju korišteni: Upitnik self-koncepta i (2) Upitnik separacije-individuacije i (3) Upitnik životnog stila mehanizama obrane.Cilj je bio ispitati razliku između skupina studenata različite uspješnosti u (a) načinu ovladavanja iskustvom odvajanja, (b) korištenju mehanizama obrane i (c) razini razvoja njihova self-koncepta. Uspješnost studiranja definira je s tri skupine (a) koji nisu završili studij, (b) koji su u redovnom roku (uključujući apsolventski rok) završili studij i (c) koji je završili studij nakon dvije i više godina.Dobivena razlika među studentima u (a) načinu ovladavanja iskustvom odvajanja pokazuje kako studenti koji su prolongirali studij pokazuju veće simbiotske potrebe.Rezultati dobiveni ispitivanjem razlike među studentima u (b) korištenju mehanizama obrane pokazuje kako uspješniji studenti koriste mehanizme regresije i represije, dok studenti koji su postigli slabiji uspjeh koriste mehanizme intelektualizacije i projekcije, odnosno studenti koji su koristili mehanizme obrane u službi potiskivanja i negiranja anksioznih osjećaja, postigli su slabije rezultate.Ispitivanjem (c) razvijenosti self koncepta rezultati su pokazali kako uspješni studenti pokazuju manji osjećaj nekompetentnosti.Ovim istraživanjem potvrdili smo važnost uspješnog ranog adolescentnog razvoja. Mladi koji su tijekom druge individuacije-separacije uspjeli steći vlastitu psihološku autonomnost i uspjeli samostalno funkcionirati i suočavati se s anksioznim osjećajima nastalim zbog psihološkog odvajanja, očekivano su pokazali veću akademsku uspješnost.
Keywordsadolescence second individuation academic success
Parallel title (English)Adolescent development and academic success
Committee MembersMirjana Radetić - Paić (committee chairperson)
Aldo Špelić (committee member)
Đeni Zuliani (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
Developmental Psychology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated university Teacher education study
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-21
Parallel abstract (English)
The interest of this work was to show the importance of adolescent development in the success of the study.One of the important psychological processes of early adolescence is the second individuation, which involves the creation of their own autonomy, and the formation of young independent personality that is separate from the one he had taken from his parents as a child. Psychological separation adolescents reject characteristics and personality of parents, and attempt to create their own, autonomic. In that sense, the success of adolescent development determined by their ability to cope with the experience of separation.The research was conducted at the University Juraj Dobrila in Pula, at N = 313 students of four generations, from those who enrolled in study program of the academic year 2005/6 to those who enrolled in study program 2008/9 year.In this research we used: Questionary self-concept and (2) Questionary of separation-individuation and (3) Questionary of lifestyle defense mechanisms.The aim was to examine the difference between the groups of students of varying success in (a) the method of mastering with the experience of separation, (b) the use of defense mechanisms, and (c) the level of development of their self-concept. The success of the study defines the three groups (a) who had not completed study program, (b) who are in regular time limit (including apsolvent time limit) completed the study, and (c) who has completed their studies after two or more years.The resulting difference among students in (a) the method of separation of mastering experience shows that students who have prolonged the study program showed greater symbiotic needs.The results obtained of questioning differences among students in (b) the use of defense mechanisms shows that successful students use the mechanisms of regression and repression, while students who have achieved success using weaker mechanisms of intellectualization and projection, respectively students who have used the mechanisms of defense in the service of repression and denial of feelings of anxiety , achieved worse results.With the examination of (c) the development of self concept results show that successful students have a lower sense of incompetence.With this research we confirmed the importance of a successful early adolescent development.Young people who are during the second individuation-separation managed to acquire their own psychological autonomy and self-managed to function and deal with feelings of anxiety arising because of psychological separation, as expected, showed greater academic success.
Parallel keywords (Croatian)adolescencija druga individuacija-separacija akademski uspjeh
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:916925
CommitterAleksandar Ćatić