master's thesis
Sustainable urban tourism

Sanja Pužar (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleOdrživi urbani turizam
AuthorSanja Pužar
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati važnost koncepcije održivog razvoja i njegove koncepcije u urbanim središtima. Današnje je moderno društvo stvorilo problem u okolišu kojeg je potrebno riješiti kako bi buduće generacije imale mogućnost stvaranje budućnosti. Upravo se u tome nalazi srž održivog razvoja. Moderno je društvo razvilo sve aspekte svog života pa tako i turizam koji čini veliki dio jednog gospodarstva. Suvremeni turizam sve je samo nije masovan. Moderan je turist odlučio specificirati svoje interese pa su tako urbana središta dobila svoj dio tržišta. Kako bi se gradovi razvijali u pravom smjeru potrebno je proučiti sve aspekte utjecaja turizma na stanovištvo, okoliš i kulturu. Kako bi zaštita okoliša funkcionirala, potrebano se voditi koncepcijom održivog razvoja. Mnogi dionici sudjeluju u razvoju i implementaciji kako bi ona na svim razinama funkcionirala bez greške. Najvažniji dionici su: javni sektor, lokalne vlasti, poslovni sektor koji se vodi prema načelima društveno odgovornog poslovanja i civilni sektor. Veoma je bitno na umu imati kako bez kvalitetnog obrazovanja ni jedan od navedenih dionika ne bi funkcionirao u skladu s onime što se očekuje. Kao jedan od primjera razvitka današnjeg društava je i urbani turizam koji se sve više vodi koncepscijom održivog razvoja što nas dovodi do zaključka kako velegradi paze na okoliš i mjenja se lokalna politika. Gradovi obračaju pozornost na ispušne plinove, zbrinjavanje otpada te se lokalne vlasti trude učiti grad što ˝zelenijim˝. Mediteran kao područje visoke turističke posječenosti vodi veliku i opasnu bitku upravo s najvećim problemom današnjice, zbrinjavanjem otpada te ispušnim plinova. U ovom slučaju važna je međusobna suradnja loklanih vlasti koje bi trebale potpomagati jedna drugu. Upravo će se takvim načinom poslovanja razviti projekti koji će težiti očekivanom urbanom rastu, povećanju vrijednosti baštine mediteranskih gradova te poboljšanju kvalitete života.
Parallel title (English)Sustainable urban tourism
Committee MembersInes Kersan Škabić
Kristina Afrić Rakitovac
Lela Tijanić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationTourism and Development
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-02-13
Parallel abstract (English)
Purpose of this project was to show the importance of conception of sustainable development and his conception in urban centers. Today´s modern society has developed an problem in environment which needs to be solved so future generations would have an possibility to create future of their own. Modern society has developed all aspects of life including tourism which is a great part of economy. Modern tourism is everything but massive. Modern tourist has decided to specify his interests pa the urban centers has received his part of the market. To cities developed in the right direction it is necessary to study all aspects of the impact of tourism on a population, environment and culture. In order to protect the environment to function, you need to keep up with concept of sustainable development. Many stakeholders participate in the development and implementation to make it at all levels functioned flawlessly. The most important stakeholders are: the public sector, local government, the business sector, which is managed according to the principles of corporate social responsibility and civic sector. It is important to keep in mind that without quality education non one of this stakeholders would work according with what is expected. As one example of the development of modern societies is urban tourism which is increasingly leading trough concept of sustainable development. Cities pay attention to the exhaust gases, waste management and local authorities try to make cities ˝the greener the better˝. Mediterranean as an area of high tourist attendance takes great and dangerous battle with with the greatest problem of our time, waste disposal and the exhaust gases. In this case a great importance have the cooperation of local authorities, which should support one another. With this kind of business it is possible to develop projects which will weigh to an urban growth, increasing the value of heritage and improving the quality of life.
Parallel keywords (Croatian)održivi urbani turizam urbani razvoj mediterana primjeri dobre prakse održivih gradova
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:507858
CommitterBarbara Dušan