master's thesis
The accounting analysis of financial capacity traded company AD Plastik Solin

Đeni Aničić (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleRačunovodstvena analiza financijske sposobnosti dioničkog društva AD Plastik Solin
AuthorĐeni Aničić
Mentor(s)Alfio Barbieri (thesis advisor)
Abstract
Da bi se ocijenila kvaliteta poslovanja društva potrebne su brojne informacije. Izvor kvalitetnih informacija uvelike doprinosi uspješnosti poslovanja te predstavljaju bazu za financijsko izvještavanje. U tom kontekstu financijski izvještaji čine završnu fazu računovodstvenog procesuiranja podataka te se javljaju kao nositelji financijskih informacija. Putem financijskih izvještaja koji moraju biti pouzdani, razumljivi, usporedivi i sastavljeni u skladu sa računovodstevnim načelima i standardima, menadžment vrši analizu poslovanja kojom ocjenjuje financijsko stanje i financijsku sposobnost društva. Horizontalnom analizom nastoji se uočiti tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih izvještaja poput bilance, računa dobiti ili gubitka, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o promjeni glavnice te popratnim bilješkama uz financijska izvješća. S druge strane, vertikalna analiza omogućava uvid u strukturu financijskih izvještaja. Međutim, horizontalnom i vertikalnom analizom se ne iscrpljuje problematika financijskih izvještaja, već se kao dodatno oruđe koriste i pokazatelji putem kojih menadžment i zainteresirani korisnici mogu dobiti informacije o likvidnosti društva, njegovoj zaduženosti i solventnosti, aktivnosti i naposljetku o njegovoj profitabilnosti i ekonomičnosti što je u biti glavna poanta same analize. Analiza financijskih izvještaja izvršena je na dioničkom društvu AD Plastik iz Solina čija je osnovna djelatnost proizvodnja plastičnih masa za automobilsku industriju. Na temelju provedene analize bilance, zgrade, postrojenja i oprema unutar dugotrajne imovine čine najznačajniju stavku s obzirom da su oni najvažniji faktor proizvodnog procesa. Također društvo jako puno ulaže u razvoj novih proizvoda čime i nematerijalna imovina dobiva na značajnosti. S aspekta strukture pasive, društvo je srednje kapitalizirano. Nadalje, dugoročne obveze su zabilježile dvostruki porast zbog kredita pa društvo treba pazit na svako naredno zaduživanje. Društvo je u razdoblju od 2010. do 2013. godine ostvarilo pozitivni financijski rezultat zahvaljujući povećanju prihoda od prodaje proizvoda na novim lokacijama te povećanju prihoda od razvoja i izrade alata. S druge strane, poslovni rashodi se većinom odnose na troškove sirovina i materijala, troškove osoblja te rezerviranja za rizike i troškove. Analiza izvještaja o novčanom toku ukazuje na smanjenje neto tijeka novca zbog investicijskih ulaganja, otplate dugoročnih kredita te isplate dividende. Prema pokazateljima financijske analize društvo je donekle još likvidno, zaduženost raste kroz promatrane godine, dok koeficijenti solventnosti imaju naznaku pada. Iako ekonomičnost ukupnog poslovanja i profitabilnost bilježe pad, ostvaruju se pozitivne vrijednosti koeficijenata.
Keywordsjoint stock company balance sheet income statement cash flow statement statement of changes in equity notes to the financial statements analysis of financial statements financial condition financial capacity
Parallel title (English)The accounting analysis of financial capacity traded company AD Plastik Solin
Committee MembersLorena Mošnja Škare
Alfio Barbieri
Tician Peruško
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-03-02
Parallel abstract (English)
In order to evaluate the quality business company's need a lot of information. Source quality information greatly contributes to business performance and form the basis for financial reporting. In this context, financial statements constitute the final stage of processing accounting data and appear as carriers of financial information. Through the financial statements that must be reliable, understandable, comparable and prepared in accordance with book principles and standards, management performs analysis of operations which evaluates the financial condition and financial capacity of the company. Horizontal analysis aims to spot the trends and dynamics of changes in certain positions of the basic financial statements such as balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, statement of changes in equity and the accompanying notes to the financial statements. On the other hand, vertical analysis provides insight into the structure of financial statements. However, the horizontal and vertical analysis does not exhaust the issue of financial statements, but as an additional tool use and indicators by which management and interested users can get information about the liquidity of the company, its debt and solvency, activities and ultimately on its profitability and cost-effectiveness as the be the main point of the analysis. Financial Statement Analysis was done on a joint stock company AD Plastik from Solin whose main activity is the production of plastics for the automotive industry. Based on the analysis of the balance sheet, buildings, plant and equipment within the fixed assets constitute the most important item, since they are the most important factor of production process. Also the company is investing a lot in new product development and intangible assets, which is gaining significance. From the aspect of the structure of liabilities, the company is a medium-capitalized. Furthermore, long-term liabilities are recorded double growth for loans and society should be alert to any subsequent borrowing. The Company is in the period from 2010 to 2013 achieved a positive financial result due to the increase in revenues from sales of products to new locations and increase revenue from the development and manufacturing of tools. On the other hand, operating expenses mainly relate to the cost of raw materials, personnel expenses and provisions for risks and charges. Analysis of the cash flow statement indicates a decrease in net cash flow for investments, repayment of long term loans and dividend payments. According to the indicators of financial analysis firm is somewhat more liquidity, debt grows through the year under review, while the solvency ratio have an indication of the fall. Although the effectiveness of total activity and profitability decreased, realized positive coefficients.
Parallel keywords (Croatian)dioničko društvo bilanca račun dobiti i gubitka izvještaj o novčanom toku izvještaj o promjeni glavnice bilješke uz financijska izvješća analiza financijskih izvještaja financijsko stanje financijska sposobnost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:828627
CommitterBarbara Dušan