undergraduate thesis
Marketing communications of non-profitsorganization

Ivana Ruba (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleMarketinške komunikacije neprofitne organizacije
AuthorIvana Ruba
Mentor(s)Ariana Nefat (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog završnog rada je „Marketinška komunikacija u neprofitnim organizacijama“. Rad nastoji prikazati sličnosti i razlike u marketinškoj komunikaciji u profitnim i neprofitnim organizacijama. U prvom se dijelu govori općenito o pojmu neprofitnih organizacija, njihovoj klasifikaciji te temeljnim oblicima neprofitnih organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj. Drugi dio opisuje pojam komunikacije, te dva osnovna oblika komuniciranja, međusobnu i masovnu komunikaciju. Masovna komunikacija je danas u suvremenom svijetu izuzetno važna, zato što se njome najbrže dopire do ciljnih skupina. Poruka masovne komunikacije mora biti brza, jasna i prilagođena širokom krugu primatelja. Marketinške komunikacije zapravo su glas poduzeća , te sredstvo kojim se uspostavlja komunikacija i veza sa potrošačima. Marketinška se komunikacija sastoji od osam oblika, te su svi detaljnije opisani u ovom dijelu. Tablicom najučestalijih komunikacijskih platformi navedeni su alati kojima se organizacije koriste za svaki pojedini komunikacijski oblik. Treći dio rada bavi se marketinškim komunikacijama u neprofitnim organizacijama i njihovim specifičnostima u odnosu na profitne organizacije. Neprofitne organizacije najčešće su ograničene financijskim sredstvima pa su samim time i njihove mogućnosti za korištenje svih komunikacijskih oblika ograničene. Najčešće korištena sredstva su oglašavanje, događaji i iskustva i javno zagovaranje. Jedan od najčešćih i najučinkovitijih oblika komunikacije kod neprofitnih organizacija je komunikacija s medijima. Mediji i udruge građana sastavni su dio civilnog društva, a budući da je i jednima i drugima cilj postizanje općeg dobra, potrebna je međusobna suradnja. U četvrtom se dijelu opisuje marketinška komunikacija na odabranom primjeru humanitarne udruge iz Pule „Naš san, njihov osmijeh“. Osnovni cilj udruge „Naš san, njihov osmijeh“ je pomaganje potrebitima koji oskudijevaju u osnovnim životnim potrebama. Udruga surađuje s brojnim organizacijama te građanima iz zemlje i inozemstva, ali i provodi razne aktivnosti kako bi mogla prikupiti sredstva koja su joj potrebna za ostvarenje cilja, a to je pomoć njihovim korisnicima. Na kraju kao zaključak rada može se reći da postoji još mnogo prostora za napredak na području marketinških komunikacija ove udruge, čega su i u udruzi svjesni. Međutim kako je njihov glavni cilj pomaganje potrebitima i povjerenje njihovih volontera i donatora ostvaren, sada im ostaje za budućnost razraditi strategiju i plan djelovanja na području marketinga i komunikacija.
Parallel title (English)Marketing communications of non-profitsorganization
Committee MembersLenko Uravić
Ariana Nefat
Dražen Alerić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationMarketing Management
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-05-21
Parallel abstract (English)
The theme of this thesis is „Marketing communication in non-profit organizations“. The work aims to compare similarities and differences of marketing communication in profit and non-profit organisations. In the first part non-profit organisations in general are addressed, together with their classification and main types of non-profit organizations active in Republic of Croatia. The second part deals with the term of communication and two main types of communication, mutual communication and mass communication. Mass communication is in nowadays extremely important, because it reaches the target groups very fast. The message of mass communication has to be fast, clear and adapted to wide circle of recipients. Marketing communications are the voice of the company, and means to maintain communication and relationship with customers. Marketing communication is consisted from eight types, which are in detail described in this work. In the table of the most common communicational platforms are listed means which organizations use for each communication type. The third part of this work addresses marketing communication in non-profit organizations and their peculiarities in comparison with profit organizations. Non-profit organizations are usually limited with their funding and therefore their possibilities for using all communication types are limited. The most common means are advertising, events and experiences and public advocating. One of the widely used and most effective means of communication of non-profit organizations is communication with media. Media and associations of citizens are a part of civil society and because both tend to achieve common good, their cooperation is necessary. The fourth part of this work describes marketing communication on example of humanitarian association from Pula „Naš san njihov osmijeh“. This main aim of this organization is to help ones who lack to satisfy their basic life needs. The association cooperates with numerous organizations and citizens from Croatia and abroad, but also conducts a variety of activities in order to collect funds for achieving its purpose, which is helping their users. To conclude with, there is still a lot of space for progress in area of marketing communication of this association, which they are also aware of. Since their main goal of helping the ones in need and trust of their volunteers and donors is reached, in their future work they will tend to build strategies and plans in field of marketing and communication.
Parallel keywords (Croatian)neprofitne organizacije marketinška komunikacija udruge ustanove humanitarne organizacije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:686173
CommitterBarbara Dušan