undergraduate thesis
The economy experiences and competitiveness of Croatian tourism

Adriana Marković (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleEkonomija doživljaja i konkurentnost hrvatskog turizma
AuthorAdriana Marković
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
Koncept ekonomije doživljaja trebao bi se izučavati i uvažavati kao jedan od važnijih čimbenika u turizmu i općenito u konkurentnosti cijele Hrvatske. Emocije imaju važnu ulogu u ostvarenju dobrog odmora turista, štoviše, to je najvažniji dio vrijednosti koju turisti dobivaju u odnosu sa prodavačima u zemlji i načinu kako se tretiraju prema njima. Često u poslovanju zahtjeva se da se bude objektivan i ozbiljan, dok se osobniji pristup u kojem su uključene emocije kod prodavača ili ponuđača u odnosu prema turistima ne bi prihvaćao. To je sada praksa koja je zastarjela i neprivlačna za turiste koji postaju sve zahtjevniji u turističkoj ponudi u kojoj se očekuje da je na pozitivnoj razini i da ima emocionalan i dojmljiv učinak te na taj način se postiže dobra turistička klima i pozitivni ekonomski rezultati na kraju turističke sezone. Kada se govori o konkuretnosti turističkog sektora treba se uzeti u razmatranje više čimbenika osim statističkih pokazatelja putovanja i noćenja turista. Suvremeniji pristup bi bio takav da se uzme u obzir doživljaji turista i mogućnost vraćanja slijedeće sezone odnosno omogućavanje stvaranja redovitih turističkih putovanja iz sezone u sezonu, obzirom da su turisti koji pokreću cijelokupni turizam bez obzira da li su putovanja obiteljska, poslovna ili neka druga vrsta putovanja. S ekonomskog gledišta turizam ima najveći učinak na platnu bilancu zemlje, porastu standarda i doprinosi izvozu, gdje se dolazi do takozvanog nevidljivog turizma, pojam koji valorizira neka dobra i usluge koje inače nisu fizički objekt razmjene. Primjer koji najbolje to ''dočarava'' jesu Svjetleći divovi zbog toga što je to instalacija neviđena u svijetu i zaista ostavlja dojam na turiste također i na lokalno stanovništvo. Ono što mi možemo napraviti kako bi poboljšali doživljaj je dati više informacija, odnosno, bolju promociju i informacije kako bi oni koji su vidjeli takvu atrakciju mogli saznati i prenijeti informacije u svoju zemlju, te samim time dati preporuku o nekom novom iskustvu i doživljaju koji bi mogao biti ključan za ponovni dolazak u slijedećoj sezoni. Takvi projekti bi trebali biti u fokusu turističkog sektora u cilju promoviranja turističe destinacije i poboljšanju konkurentske pozicije Hrvatske u odnosu na neke druge zemlje, ali da bi se uopće mogla upotpuniti turistička ponuda, potrebno je poznavati vlastite snage i slabosti te ulagati napor u izgrađivanju imidža na hrvatskom turističkom tržištu.
Keywordsexperience economy emotions tourist economic results invisible tourism
Parallel title (English)The economy experiences and competitiveness of Croatian tourism
Committee MembersMarija Bušelić
Kristina Afrić Rakitovac
Sanja Blažević
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeEconomics
Academic title abbreviationbac.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-17
Parallel abstract (English)
The concept of experience economy should be studied and respected as one of most important factors in tourism and in general competetivenes of the entire Croatia. Emotions play an important role in achieving good holiday of tourist, it's most important part that tourist recieve in relations with sellers and the way they're treating with them. Often the business is required to be objective and serious, while the more personal approach in sellers or any kind of tourisic workers toward tourist isn't acceptable. That practice now is old and unattractive to tourists who are becoming more demanding and they are expecting more from touristic offers to be on positive level and have to have an emotional and impressive effect that is enhansing the tourism climate and positive economic results at the end of season. When we talk about the competitiveness of the tourism sector, we should be taken into consideration more factors than statistical indicators travel and overnight stays. The modern approach to tourism should be taking into consideration experiences of tourists and the possibility of returning next season and allowing the creation of regular tourist trips from season to season, given that tourists are those who run a complete tourism, regardless of whether they're traveling family, business or some other type of travel. From an economic perspective of tourism, it has the greatest impact on the balance of payments of the country, increasing standards and contributes to exports, which leads to the so-called invisible tourism, a term that evaluates some goods and services that aren't usually a physical object of exchange. The example that best ''evokes'' are illuminated giants because it is unique attraction in the world and really gives the impression to tourists and also on the local population. The things can we do to improve the experience is to give more information, ie, better promotion and information from the ones who have seen this attraction and could foward the information in their country, and therefore, make a recommendation about a new experience and the experience that could be crucial for a return visit in the next season. Such projects should be in the focus in tourism sector in order to promote tourist destinations and improve the competitive position of Croatian compared to some other countries, but in order to complete tourist offer, it's necessary to know their own strengths and weaknesses, and investing an effort in building the more successful image of the croatian tourism market.
Parallel keywords (Croatian)ekonomija doživljaja emocije turist ekonomski rezultati nevidljivi izvoz
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:549854
CommitterBarbara Dušan