master's thesis
The role of state in tourism development

Edita Sošić Blažević (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleUloga države u razvoju turizma
AuthorEdita Sošić Blažević
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
Turizam je prema procjenama Svjetske turističke organizacije rastuća pojava, te se slijedom navedenog šire ekonomski i neekonomski utjecaji koji ne mogu biti prepušteni tržišnim silama. Stoga je važna intervencija države u razvoju i usmjeravanju turizma. Usmjeravanje razvoja turizma u željenom pravcu pretpostavlja odabir odgovarajuće strateške orijentacije, pri čemu je potrebno pratiti trendove i promjene na turističkom tržištu. Navedeno bi trebalo rezultirati povećanjem koristi od turizma i smanjenjem potencijalnih problema za državu i društvo. Obzirom na specifičnosti turizma kao kompleksne i složene pojave potrebno je planiranjem upravljati turističkim, ali i ukupnim razvojem destinacije. Cilj je ovog rada ukazati na razloge državne intervencije u turizmu, instrumente turističke politike te sustav upravljanja turizmom, s posebnim naglaskom na ulogu države u razvoju turizma Republike Hrvatske. Temeljna je hipoteza ovog rada da država ima važnu ulogu u razvoju turizma, te da svojim instrumentima i mjerama utječe na konkurentnost zemlje kao turističke destinacije. Važnost turizma za nacionalno gospodarstvo proizlazi iz njegovih brojnih ekonomskih funkcija koje ostvaruju brojne koristi na svim razinama, od nacionalne do lokalne. Učinke turizma nije moguće u potpunosti obuhvatiti te precizno kvantificirati, stoga se različitim metodama i pristupima dolazi do procijenjenih pokazatelja. Na međunarodnoj razini dobro zastupljena metoda mjerenja učinaka turizma je Turistička satelitska bilanca. Rezultati dobiveni primjenom ove metode korisni su za daljnja istraživanja i donošenje odluka vezanih za usmjeravanje turističkog razvoja pojedine zemlje. Turističkom politikom država determinira razvoj i unapređenje turizma te utječe na jačanje konkurentnosti države kao turističke destinacije. Stvaranje poticajnog okruženja, jasnog zakonodavnog okvira te razvoj infrastrukture kojom će se olakšati dostupnost do i unutar destinacije ključna je uloga države. Osim toga, na državi je odgovornost za osnovna pitanja kao što su zdravstvo, sigurnost ali i stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva te garancija sigurnosti i slobode poduzetništva i tržišnog natjecanja. Turistička politika određuje konkurentnost države kao turističke destinacije. Hrvatski turizam obilježava sezonalnost, nedovoljna iskorištenost i nepovoljna struktura smještajnih kapaciteta, nedostatak kvalitetnih ljudskih resursa, nepovoljno poslovno okruženje. Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine detektirana su razvojna ograničenja te su definirani ciljevi kojima se teži ali i mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu jačanja konkurentnosti i atraktivnosti. Država se uključila u rješavanje ove problematike izravnim mjerama koje obuhvaćaju i financijske potpore, kao i donošenjem zakona kojima se poboljšava učinkovitost turističkog sustava, te poboljšava poslovno okruženje. Kvalitetna zakonodavna infrastruktura preduvjet je upravljanja turističkim razvojem, pri čemu ključnu ulogu ima upravo država.
Parallel title (English)The role of state in tourism development
Committee MembersSanja Blažević
Kristina Afrić Rakitovac
Lela Tijanić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationTourism and Development
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-20
Parallel abstract (English)
According to the World Tourism Organisation, tourism is a growing phenomenon. Its economical and non economical influence is getting wider and cannot be left to market forces. Because of it, the intervention of the state is very important in directing tourism development. Directing tourism development in the desired direction implies the choice of adequate strategic orientation. Trends and changes on the tourist market are to be followed. The above mentioned should maximise tourism benefits and minimise potential problems connected to state and society. Having in mind tourist complex specificity, it is necessary to plan management of tourism and overall destination development. The aim of this summary is to point out the state's reasons for tourism intervention, instruments of tourism policy and a tourism management system, with special emphasis on the state's role in tourism development of the Republic of Croatia. The basic hypothesis is that the state has a very important role in tourism development so that its instruments and measures affect competitiveness of a country as a tourist destination. The importance of tourism for the national economy arises from its numerous economical functions which are making numerous benefits on all levels, from national to local. The impacts of tourism are not possible to neither comprise in full, nor quantify exactly, so different methods and approaches are used to get estimated indicators. Tourist Satellite Balance is a well represented method which measures the impacts of tourism on an international level. The obtained results of application of this method are useful for further research and the decision-making process regarding directing the tourism development of a certain country. The state uses a tourist policy to determine tourist development and improvement as well as its increase of competitiveness as a tourist destination. The state's key role is to create a stimulating environment, clear legislative framework and development of infrastructure which is going to facilitate availability towards and within a destination. Other than that, the state is responsible for health and safety as well as for creating conditions for the development of economy, security guarantee, freedom of entrepreneurship and fair competition. Croatian tourism is seasonal, not sufficiently used with an unfavourable structure of accommodation capacity. It has a lack of quality human resources and an unfavourable business environment. The development strategy of Croatian tourism by 2020 detects development restrictions, defines pursued goals and measures that need to be pursued in order to strengthen competitiveness and attractiveness. The state is engaged in problem solving using measures which include financial support, as well as enacting laws that are going to enhance the efficiency of the tourist system and business environment. A good quality infrastructure is a precondition for managing tourism development. The state has a key role in it.
Parallel keywords (Croatian)uloga države razvoj turizma održivi razvoj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:175363
CommitterBarbara Dušan