undergraduate thesis
Business analysis of maritime cargo shipping companies in the republic of Croatia

Vedran Štimac (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleAnaliza poslovanja brodskih prijevoznika tereta u Reublici Hrvatskoj
AuthorVedran Štimac
Mentor(s)Robert Zenzerović (thesis advisor)
Abstract
Morsko brodarstvo kao prijevozna djelatnost koja se odvija pomorskim prometnim putovima glavni je nositelj i pokretač trgovinske razmjene u svijetu. Nositelji pomorskog prijevoza su brodarski prijevoznici koji organiziraju prijevozni proces u linijskom, slobodnom i tankerskom brodarstvu. Nakon petogodišnjeg razdoblja najvećeg rasta koje je započelo 2003., pod utjecajem svjetske financijske krize na tržištu pomorskog prijevoza nastupilo je krajem 2008. godine razdoblje najnižih vozarina i početka duboke krize za brodare. Dolazi do pada potražnje za brodskim prostorom. Uzrok tome bilo je usporavanje gospodarskog rasta u svijetu, a time i smanjenje obujma pomorskog prijevoza zbog smanjenja potražnje za sirovinama (ugljen, željezna rudača, žitarice) u svjetskom gospodarstvu, naročito u Kini i Indiji. Drugi značajan uzrok pada vozarina bio je značajno veća ponuda od potražnje brodskog prostora zbog ogromnog priliva novih brodova na tržištu prijevoza rasutih tereta u razdoblju od 2010. do. 2013. Hrvatski brodarski prijevoznici tereta dijele sudbinu svjetskog brodarstva i nastale krize, čije posljedice su se u njihovom poslovanju u vidu negativnih poslovnih rezultata počele javljati od 2011. godine pa nadalje. Hrvatski brodari u razdoblju 2010. – 2013. svoju šansa vidjeli su u prodaji starijih brodova, obnovi flote gradnjom novih, modernijih brodova, veće komercijalne i ekološke vrijednosti. Također prilagođavali su veličinu flote većom zastupljenošću brodova tipa supramax i handysize, jer njihove vozarine najmanje osciliraju. U ovom radu provedena je analiza poslovanja društava brodarskih prijevoznika tereta u Republici Hrvatskoj na temelju financijskih izvještaja za razdoblje od 2010. do 2013. godine, za svakog prijevoznika zasebno i na nivou djelatnosti. Analiza je obuhvatila nefinancijske pokazatelje društava, horizontalnu i vertikalnu analiza financijskih izvještaja te mjerenje financijskih pokazatelja. Analizom se omogućava stjecanje informacija o proteklom poslovanju te je pretpostavka za provođenje racionalnog upravljanja poduzećima u budućem razdoblju.
Parallel title (English)Business analysis of maritime cargo shipping companies in the republic of Croatia
Committee MembersKsenija Černe (committee member)
Robert Zenzerović (committee member)
Tician Peruško (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationFinance
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Maritime shipping as a transport service that is carried out through maritime routes is the main leader of worldwide trade. Leaders of maritime transport are transporters that organize shipping in line shipping, free shipping and tanker shipping. After a five year period of greatest growth that started in 2003, under the influence of world financial crisis that affected shipping market in 2008 the period of lowest fares a deep crisis for members of shipping trade has started. The need for shipping services has decreased. The reason for that was the slow economical growth, and the decrease of span of maritime transport due to decreased demands for raw materials (coal, iron ore, cereals) in world economy, especially in China and India. Other significant reason for the lowering of fares was significantly greater supply over the demand of shipping services due to immense affluence of new ships on the bulk cargo transport market in the period between 2010 and 2013. Croatian members of the shipping trade share the same faith as the shipping trade of the rest of the world and the crisis. Consequences of the crisis started showing in their business, as far as the negative results are concerned, from 2011 onwards. In the period between 2010 and 2013, Croatian members of shipping trade have seen their chance in selling older ships and renewal of the fleet by constructing new, modern ships with higher commercial and ecological value. They have also adapted the size of the fleet by using more ships type supramax and handysize, because their fares oscillate the least. In this thesis analysis on the basis of financial reports for the period between 2010 and 2013 was made for business activities of each member of shipping trade in Republic of Croatia and according to the level of services they perform. Analysis covers non financial indicators of associations, horizontal and vertical analysis of financial reports and financial indicators. Analysis provides information about the previous business activities and is a premise for rational management of corporations in future.
Parallel keywords (Croatian)morsko brodarstvo brodarski prijevoznici teret financijski izvještaji
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:311884
CommitterBarbara Dušan