master's thesis
The challenges of sustainable rural development in the case of the Istrian country

Iva Vranić (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleIzazovi održivog ruralnog razvoja na primjeru Istarske županije
AuthorIva Vranić
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
Ruralni turizam skupni je naziv za različite aktivnosti i oblike turizma koji se razvijaju u ruralnom prostoru koji je definiran prirodnim i kulturnim resursima koji se nalaze u ruralnom prostoru, a ti resursi predstavljaju osnovnu bazu za daljnji razvitak ruralnog razvoja. Isti je značajan činitelj u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja te pomaže u očuvanju lokalnog identiteta, običaja i tradicije, čuva okoliš, osnažuje tradicijsku, autohtonu i ekološku proizvodnju i pomaže razvoju ruralnih krajeva putem održivog razvoja. Brojne oblike ruralnog turizma čini odmor izvan seljačkih gospodarstava, seoska sredina sa smještajem turista u hotelima, kampovima i pansionima. Ruralna područja su ta koja nude velike mogućnosti za različite turističke aktivnosti i razvoj turizma, prema željama samih turista te potražnji na tržištu, a ruralni razvoj općenito nastoji obuhvatiti socijalno-gospodarske promjene koje se odvijaju u ruralnom području Naime, turizam je pobornik aktivne zaštite koja se temelji na racionalnom i smišljenom korištenju resursa, a da se pritom ne naruši njihova vrijednost ili egzistencija. Takvim se aktivnim korištenjem doprinosu njihovu očuvanju. Održivi turizam analogan je terminu održivog razvoja te se definira kao model ekonomskog razvoja koji je kreiran za unaprijeđenje uvjeta života određene zajednice, zadovoljenje potreba turista i održavanje kvalitete okruženja i okoliša o kojem jedni i drugi ovise. On je također značajan činitelj u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja te pomaže u očuvanju lokalnog identiteta, običaja i tradicije, čuva okoliš, osnažuje tradicijsku, autohtonu i ekološku proizvodnju. Istarska županija ima mnoge pogodnosti za razvoj održivog ruralnog turizma koji se očituju u prirodnim obilježjima, kulturno – povijesnoj baštini, sportskim i zabavnim manifestacijama. Pogoduje dobrom prometnom povezanošću, blizinom emitivnih tržišta te velikom mogućnošću smještaja i prehrane turista. Održivi razvoj istarskog ruralnog prostora jedan od izvora egzistencije te kao takvom treba pratiti tradicionalan način života, slijediti i obogaćivati kulturu.
Keywordsrural tourism rural area rural development sustainable tourism sustainable tourism Istria
Parallel title (English)The challenges of sustainable rural development in the case of the Istrian country
Committee MembersLela Tijanić (committee member)
Kristina Afrić Rakitovac (committee member)
Sanja Blažević (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationmag.turism.cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Rural tourism is a collective name for a variety of activities and forms of tourism that are developed in the rural area which is defined by natural and cultural resources that are located in rural area, and these resources are the primary base for the further development of rural development. It is the important factor in activating and sustainable development of rural areas and helps to preserve local identity, customs and traditions, protects the environment, strengthens traditional, indigenous and environmental production and helps to develop rural areas through sustainable development. Numerous forms of rural tourism makes holidays outside of peasant farms, rural environment with accommodation of tourists in hotels, camps and boarding houses. Rural areas are those that offer great opportunities for various tourist activities and the development of tourism, according to the desires of the tourists and the demand of the market, rural development in general wants to embrace the socio-economic changes witch are taking place in rural areas. The tourism is a supporter of active protection that is based on rational and deliberate use of resources, and without compromising their value or existence. Such active use of contribute to their conservation. Sustainable tourism is analogous to the term sustainable development, and is defined as a model of economic development that is created for improvement of the living conditions of a particular community, meeting the needs of tourists and maintaining the quality of the environment on which both depend. He is also a significant factor in the activation and sustainable development of rural areas and helps to preserve local identity, customs and traditions, protects the environment, strengthens traditional, indigenous and organic production. Istria has many benefits for the development of sustainable rural tourism, which is reflected in the natural characteristics, cultural - historical heritage, sports and entertainment events. Conducive to good transport links, the proximity of large generating markets and the possibility of accommodation and catering services. Sustainable development of the Istrian rural area one of the sources of existence, and as such should follow the traditional way of life, follow and enrich culture.
Parallel keywords (Croatian)ruralni turizam ruralno područje ruralni razvoj održivi turizam održivi razvoj turizma Istarska županija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:289044
CommitterBarbara Dušan