undergraduate thesis
The impact of sport on the growth and development of children of preschool age

Olga Tomažin (2015)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleUtjecaj sporta na rast i razvoj djece predškolskog uzrasta
AuthorOlga Tomažin
Mentor(s)Zlatko Tkalčec (thesis advisor)
Abstract
Djeca kroz sport razvijaju samostalnost, lakše sklapaju prijateljstva i poboljšavaju sposobnost koncentracije. Nadalje, djeca kroz sport mogu zadovoljiti niz različitih potreba: potrebu za kretanjem, potrebu za druženjem, potrebu za sigurnošću i redom, potrebu za samoostvarenjem, potrebu za pripadanjem i sl. Također, ako se dijete identificira sa sportom kojim se bavi i kojeg voli, tada je manja vjerojatnost da će raditi stvari koje nisu u skladu s tom ulogom; a poznato je kako sport kao takav promiče zdrav stil života, potiče timski duh, razvija disciplinu i potiče stvaranje radnih navika. Sportska aktivnost potencijalno pozitivno utječe na razvoj djece i mladeži u različitim aspektima: psihološkim, socijalnim, tjelesnim, motoričkim. Izrazito je važno da se djeca upoznaju s raznovrsnim sportskim aktivnostima što ranije. U tome znatno mogu pomoći sportske škole i sportski vrtići prepoznavanjem različitih karakteristika svakog pojedinog djeteta te usmjerenjem djeteta u onu sportsku granu u kojoj će imati najveće šanse da postigne vrhunski rezultat, ili da se barem dobro zabavi. Ne treba zaboraviti da je sport za djecu prvenstveno igra i da se ne smiju forsirati ni u kojem smislu, od strane trenera ni od strane roditelja. Obitelj kao zajednica je vrlo važan čimbenik u djetetovu odrastanju, te stoji kao podrška koja ga priprema za život. I stručnjaci i roditelji trebaju naučiti prepoznati osnovne djetetove potrebe, i nastojati ih svestrano zadovoljiti putem sportskih aktivnosti i u sportskim aktivnostima. Kroz bavljenje sportom mladi razvijaju kreativnost, samopoštovanje i razvijaju orijentaciju prema cilju. Ukoliko sudjeluju u timskom sportu, djeca u svom timu uče o suradnji, prijateljstvu, timskom radu. Uče da uspjeh tima ovisi o njihovom angažmanu o disciplini u igri i spremnosti da žrtvuju svoje individualne ciljeve. Kroz pobjede i poraze u sportu djeca se uče da život donosi uspone i padove, ali da dodatnim zalaganjem mogu utjecati na konačni rezultat. Otkrivaju i da svakodnevna odricanja ne moraju donositi trenutne rezultate, nego su dio dugoročnog procesa koji će jednog dana donijeti uspjeh. Uče da naporan rad može biti zabavan. To saznanje im može biti od pomoći u daljnjem životu. Bitno je da kroz bavljenje sportom razviju osobne vještine koje će im biti od pomoći i nakon prestanka bavljenjem sportom. Sport osim očuvanja zdravlja, te stvaranja radnih i obrambenih sposobnosti ima i značajnu društvenu ulogu. Ta uloga je usmjerena na odgojno- obrazovne vrijednosti i provjeru tih vrijednosti kroz uspjeh sudionika, sa stalnom težnjom ka napretku. Sport djeluje na zdravstvenu i morfološko-funkcionalnu osobnost djeteta, a zatim i na voljno-moralnu, te intelektualno-radnu i estetsku komponentu. Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi, pogotovo djece. Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i utjecaj. Sport predstavlja opće ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. Sport je ljudskoj prirodi prirođena aktivnost. On budi jak interes i ima snažnu privlačnost. To je veliki odgojni potencijal i odgojna snaga. Sport je izvanredno odgojno sredstvo.
Parallel title (English)The impact of sport on the growth and development of children of preschool age
Committee MembersIva Blažević (committee member)
Zlatko Tkalčec (committee member)
Đeni Zuliani (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Kinesiology
Kinesiological Education
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-09
Parallel abstract (English)
Children develop independence through sport, it is easier to make friends and improve their ability to concentrate. Furthermore, children through sport can fulfill a variety of needs: the need for movement, need for companionship, the need for security and order, the need for self-actualization, the need to belong and so on. Also, if the child identifies with the sport that he loves and deals, then it is less likely to do things that are not in line with this role; and it is known to sport as such, promotes a healthy lifestyle, encourages team spirit, develop the discipline and encourages the creation of working habits. Sporting activity potentially positive effect on the development of children and youth in various aspects: psychological, social, physical, motor development. It is extremely important that children learn about the various of sporting activities as soon as it is possible. In that can help sports schools and sports kindergartens recognizing the different characteristics of each individual child and directing a child in one branch of sport which will have the greatest chance of achieving top results or at least a good time. We must not forget that sport is for children primarily game and that should not force in any sense, by coach or by parents. The family as a community is a very important factor in a child's growing up, and it's preparing him for life. Experts and parents should learn to recognize the basic needs of the child, and strive to satisfy them through sports activities and in sports activities. Through sports youth develop creativity, self-esteem and develop orientation toward the goal. When children are participating in team sports, kids in that team are learning about cooperation, friendship and teamwork. They are learning that success of the team depends on their engagement on the discipline of the game, and wilingness to sacrifice their individual goals. Through victories and defeats in sport children are learning that life has its ups and downs, but that additional efforts may affect the final result. They reveal that the daily sacrifice shall not bring immediate results, but that they are part of a long-term process that wiil one day bring success. Children learn that hard work can be fun. That knowledge can be helpful for them in later life. It is essential that through sports develop personal skills that will be useful and after termination of involvement in sport. Sport other than protecting human health and the creation of work habits and defensive skills also has a significant social role. This role is focused on the educational system of values and check these values through the success of participants, with a constant striving for progress. Sport effect on health and the morphological-functional personality of a child, and effect on the ease-moral and intellectual-working and aesthetic component. Game and sport are an integral part of life for people of all ages, especially children. Place that sport occupies in society has great importance and impact. Sport is the general human good. He is one of the most prominent forms of human creativity. Sport is human nature intrinsic activity. Has a strong interest and has a strong attraction. I'ts a great educational potential and educational force. Sport is an excellent educational experience.
Parallel keywords (Croatian)faze rasta i razvoja uključivanje djetata u sport pozitivan utjecaj sporta na dijete
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:619964
CommitterAleksandar Ćatić