undergraduate thesis
The relationship between private and public economic universities

Andrea Ognjan (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleOdnos privatnih i javnih ekonomskih učilišta
AuthorAndrea Ognjan
Mentor(s)Marija Bušelić (thesis advisor)
Abstract
Visoko obrazovanje važan je društveni proces te je temeljni pokretač gospodarskog napretka. Za stvaranje društva znanja potrebno je obrazovano i obučeno stanovništvo koje teži povećanju produktivnosti cjelokupnog ekonomskog rasta i razvoja. Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole osnivaju se kao ustanove. U Republici Hrvatskoj djelatnost visokog obrazovanja provodi se kroz visoka učilišta koja mogu biti privatna i javna. Javna učilišta osniva i financira Republika Hrvatska putem proračuna, odnosno prihoda koje ostvaruje kroz poreze, dok privatna učilišta osnivaju se na temelju odluka koje donose osnivači u skladu s propisima te se financiraju iz sredstava koje ostvaruju svojim poslovanjem odnosno školarinama studenata. Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole osnivaju se kao ustanove. Sastavnice sveučilišta su fakulteti, umjetničke akademije i odjeli te druge sastavnice sukladne zakonu. Sveučilište obuhvaća preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij i poslijediplomski sveučilišni studij, dok veleučilišta i visoke škole provode stručni studij. Ekonomska učilišta su najviše ekonomske institucije znanosti i obrazovanja hrvatskog društva. No, današnji nekonzistentan razvoj javnog i privatnog ekonomskog obrazovanja dovodi do značajnih problema u gospodarstvu. Sve veća nezaposlenost jedan je od značajnih pokazatelja nesklada između ponude i potražnje na tržištu ekonomskog usmjerenja. Analiza zapošljivosti završenih studenata javnih i privatnih ekonomskih učilišta u Hrvatskoj trebala bi biti odraz stvarnog stanja visokog obrazovanja u zemlji. Obzirom da iz godine u godinu ekspanzivno raste broj upisanih studenata na privatnim ekonomskim učilištima, studenti se kontinuirano susreću s poteškoćama u zapošljavanju tijekom završetka studija. Stoga, valja visoko obrazovanje ekonomskog usmjerenja prilagoditi potrebama tržišta rada. Neuravnotežen nesklad između javnog (državnog) i privatnog sektora u visokom obrazovanju dovodi do pada kvalitete cjelokupnog visokoobrazovnog sustava. Takav odnos između privatnog i javnog ekonomskog učilišta postaje sve više neravnopravan zbog sve veće izražene konkurencije među njima.
Keywordshigher education unemployment the ratio of public and private university funding sources quality study
Parallel title (English)The relationship between private and public economic universities
Committee MembersSanja Blažević (committee member)
Marija Bušelić (committee member)
Lela Tijanić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeEconomics
Academic title abbreviationbac.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-29
Parallel abstract (English)
Higher education is an important social process and is a fundamental driver of economic progress. In order to create a society of knowledge, the educated and trained population is needed which aims to increase the productivity of the overall economic growth and development. Universities, polytechnics and colleges are established as institutions. In the Republic of Croatia the activity of higher education is conducted through colleges which can be private and public. Public colleges are established and financed by Republic of Croatia through the budget, that is to say, through the revenues which are realized on the basis of decisions taken by the founders in accordance with the regulations and are financed by funds which are collected through its activities, respectively, student fees. Universities, polytechnics and colleges are established as institutions. Components of the university are faculties, academies of arts and departments as well as other elements in accordance with law. University includes undergraduate university study, graduate studies and postgraduate studies, while polytechnics and colleges conduct specialist studies. Economic colleges are the highest economic institutions of science and education of the Croatian society. However, today's inconsistent development of public and private economic education leads to significant problems in the economy. Increasing unemployment is one of the important indicators of imbalance between supply and demand in the economically oriented market. The analysis of employability of graduate students of public and private economic institutions in Croatia should be a reflection of the real situation of higher education in the country. Considering the fact that each year the number of enrolled students is in growth at both private and public economic universities, students of specific qualifications are continuously facing difficulties in employment during the completion of the study. Therefore, higher education of economic orientation should be adapted to the needs of the labour market. Unbalanced discrepancy between public (state) and private sector in higher education leads to a collapse of the entire system of higher education. Such relationship between the private and the public economic college becomes more and more unequal due to the increasing stiff competition between them.
Parallel keywords (Croatian)visoko obrazovanje nezaposlenost odnos javnog i privatnog učilište izvori financiranja kvaliteta studiranja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:543624
CommitterBarbara Dušan