Pages

Analiza turističkog sektora Hrvatske i zemalja Mediterana
Analiza turističkog sektora Hrvatske i zemalja Mediterana
Kristina Mandir
Završnim radom dan je uvid u stanje turističke ponude Hrvatske i najpoznatiji dio ponude mediteranskih zemalja. Zahvaljujući indeksu konkurentnosti putovanja i turizma, izvršena je analiza konkurentskih pozicija zemalja Mediterana. Uspoređeni su rezultati turističkih noćenja u 2014. godini s podacima iz prvih devet mjeseci 2015. godine, pri čemu se uočavaju pozitivne stope rasta. Rad koncipira najzanimljivije selektivne oblike turizma, te usmjerava pažnju na njihov postignuti i...
Analiza udžbenika glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole (2014. - 2018.)
Analiza udžbenika glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole (2014. - 2018.)
Sanja Horvat
Nastava glazbene kulture u nižim razredima osnovene škole u Hrvatskoj izvodi se prema važećem Nastavnom planu i programu za osnovnu školu predviđeni godišnji broj nastavnih sati u prva tri razreda osnovne škole za nastavu glazbene kulture iznosi 35 sati odnosno nastava glazbene kulture izvodi se jedan nastavni sat tjedno. Program nastave glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole temelji se na glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene...
Analiza uloge poslovnih banaka u poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u gospodarstvu
Analiza uloge poslovnih banaka u poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u gospodarstvu
Milka Jašić
Porastom populacije raste i potreba za energijom. Neobnovljivi izvori energije, koji su u današnje vrijeme glavni izvor energije, uskoro će doći do svojih minimuma i konačnog iscrpljenja. Glavna nepoželjna pojava pri iskorištavanju navedene vrste energije je stvaranje stakleničkih plinova koji dovode do onečišćenja okoliša. Razvijenije zemlje sve se više okreću prema razvoju obnovljivih izvora energije, jer uviđaju prednosti korištenja energije Sunca, vjetra, vode, bioenergije...
Analiza utjecaja i praćenja ljudskog kapitala u uslužnoj djelatnosti smještaja u Istarskoj županiji
Analiza utjecaja i praćenja ljudskog kapitala u uslužnoj djelatnosti smještaja u Istarskoj županiji
Josip Šajrih
Ljudski kapital predstavlja vrijednost koja proizlazi iz korištenja eksterno stečenih vještina i znanja te onih koji su stvoreni u sklopu rada unutar poslovnog subjekta. Kao takav ljudski kapital predstavlja potencijal koji društvu može generirati dodanu vrijednost koja proizlazi iz iznosa ukupnog troška koji djelatnik predstavlja za poslovni subjekt. Ovim radom je analiziran utjecaj ljudskog kapitala primjenom modela Chen i Lin (2003.) kojim se korigiraju financijski izvještaji kako...
Analiza utjecaja izabranih makroekonomskih varijabli na BDP Hrvatske
Analiza utjecaja izabranih makroekonomskih varijabli na BDP Hrvatske
Martina Domšić
Bruto domaći proizvod se sastoji od četiri osnovne komponente: osobne potrošnje, državne potrošnje, investicija i neto izvoza. Osobnom potrošnjom podrazumijevamo alokaciju kućanstva na dobra i usluge. Odluka kućanstva o potrošnji uvelike ovisi o njihovom raspoloživom dohotku koji uvelike ovisi o visini plaće. Plaćom smatramo naknadu koju poslodavac isplaćuje zaposleniku. Visina plaće ovisi o situaciji na tržištu rada. Analizom izabranih makroekonomskih varijabli (osobna...
Analiza utjecaja izabranih varijabli na izvozne i uvozne cijene u Hrvatskoj
Analiza utjecaja izabranih varijabli na izvozne i uvozne cijene u Hrvatskoj
Dominik Bukovac
Hrvatska kao malo, otvoreno gospodarstvo svoj razvoj može temeljiti na uvjetima razmjene kao ključni faktor napretka. Uloga uvjeta razmjene ima značajan utjecaj na promjene izvoznih i uvoznih cijena. Relativne promjene cijena odražavaju se promjenama u uvjetima razmjene ali naravno u različitom smjerovima ovisno o strukturi izvoza i uvoza. Također, promjene u pogledu tečaja utječu na promjene u relativnim cijenama pa često nije jasno kako navedena kretanja utječu na ekonomiju i...
Analiza utjecaja izravnih inozemnih ulaganja na glavne makroekonomske indikatore u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2002:2 - 2017:3
Analiza utjecaja izravnih inozemnih ulaganja na glavne makroekonomske indikatore u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2002:2 - 2017:3
Dajana Cvek
Neuravnotežen gospodarski rast Hrvatske tijekom godina ukazuje na potrebu analize određenih aspekata njezina gospodarskog učinka. Između ostalog, bilo bi zanimljivo usredotočiti se na odnos između ključnih makroekonomskih pokazatelja i izravnih stranih ulaganja (FDI) kao komponente za povećanje rasta, što je predmet ovog rada. U istraživanju je korištena ekonometrijska analiza i neparametarska metoda analize omeđivanja podataka (AOMP). VECM modelom utvrđena je slaba povezanost...
Analiza utjecaja politike zaštite okoliša EU na politiku zaštite okoliša Republike Hrvatske
Analiza utjecaja politike zaštite okoliša EU na politiku zaštite okoliša Republike Hrvatske
Dina Andročec
U diplomskom radu se analizira utjecaj politike zaštite okoliša Europske unije s politikom zaštite okoliša Republike Hrvatske, uz analizu utjecaja politike gospodarenja otpadom u Europskoj uniji na politiku gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska je država članica Europske unije, pa je i obveza Republike Hrvatske implementacija pravne stečevine Europske unije u području zaštite okoliša u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Ograničeni resursi europskog...
Analiza vizualnog identiteta poduzeća Park Plaza
Analiza vizualnog identiteta poduzeća Park Plaza
Šejla Botonjić
Analiza je provedena na osnovu „Park Plaza branding catalogue“, službenom katalogu poduzeća Park Plaza koji prikazuje sve njene radne materijale obuhvaćene vizualnim identitetom. Kako je vizualni identitet zapravo lice ili potpis svake organizacije, tvrtke ili branda, sami svjedočimo brojnim primjerima sličnih ili čak identičnim vizualnim elementima između poduzeća na globalnoj razini, s obzirom da izgradnja vizualnog identiteta nije nimalo jednostava proces. Vizualni identitet...
Android aplikacija
Android aplikacija
Boris Legović
U ovome završnom radu opisan je proces izrade aplikacije za Android operativni sustav korištenjem alata Android studio. Prikazani su osnovni elementi alata za izradu, te osnovne komponente operativnog sustava Android. Android je operacijski sustav široke primjene, budući da je kompatibilan sa različitim hardverskim komponentama. Upravo je to razlog zašto je najpopularniji operativni sustav pametnih telefona. Proces izrade aplikacije obuhvaća i planiranje poslovnog modela, kao i...
Anglicizmi u novim medijima
Anglicizmi u novim medijima
Sandra Divković
Globalizacija danas utječe gotovo na sve aspekte života (tehnologiju, obrazovanje, posao, trgovinu, zabavu, modu) pa tako i na svakodnevnu komunikaciju. Svakoga smo dana izloženi velikim količinama informacija koje do nas dolaze putem komunikacijske tehnologije i novih medija. Uz prijenos brojnih informacija preuzimaju se i nazivi novih pojmova ili predmeta, a najčešće je riječ o anglizmima. Stoga su riječi engleskoga podrijetla sve češće u uporabi u drugim jezicima pa tako i u...
Anglizmi u sportskome nazivlju
Anglizmi u sportskome nazivlju
Ivona Duras
U ovome se radu pristupa anglizmima kao riječima koje danas imaju veliki utjecaj na sve svjetske jezike, pa tako i na hrvatski jezik. Korpus anglizama u hrvatskome jeziku sve je veći te nema područja u kojemu se ne pojavljuje. Odabrano je područje sporta zbog toga što je utjecaj anglizma oduvijek bio prisutan u sportu. Većina se anglizama u sportskome nazivlju pojavljuje u svome izvornome obliku. U radu se pojašnjava pregled jezičnoga posuđivanja, jezičnoga purizma te jezičnih...

Pages