diplomski rad
Analiza financijske sposobnosti tvrtke Vindija d.d. u cilju procjene njene vrijednosti

Petra Liović (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovAnaliza financijske sposobnosti tvrtke Vindija d.d. u cilju procjene njene vrijednosti
AutorPetra Liović
Voditelj/MentorAlfio Barbieri (mentor)
Sažetak rada
Za analizu financijskih izvještaja kaže se da čini najosnovniji dio cjelokupne analize poslovanja svakog poduzeća. Ona odgovara na pitanja kako je poduzeće poslovalo u prethodnom razdoblju te kako poboljšati rezultate u nadolazećem razdoblju. U ovom radu analizirani su temeljni financijski izvještaji Vindija d.d. u razdoblju od 2012. do 2014. godine, sa svrhom da se utvrde financijski položaj i financijska učinkovitost društva u njegovom poslovanju. Kroz promatrano razdoblje poslovanja, djelatnosti su, pod utjecajem nepovoljnih gospodarskih uvjeta i velikoj konkurenciji, usmjerene na prilagodbu i poboljšanje organizacije poslovnih i proizvodnih procesa, troškovnu efikasnost, uz zadržavanje visoke kvalitete proizvoda, te stalnih inovacija. Analiza financijskih izvještaja ima dva cilja. Prvi se odnosi na analiziranje stanja imovine, kapitala i obveza, odnosno bilance na određeni dan. Drugi je cilj analiza prihoda i rashoda, za što je podloga račun dobiti i/ ili gubitka. Analiza strukture bilance ukazala je da se imovina društva uglavnom sastoji od dugotrajne. Vrijednost se kapitala iz godine u godinu povećava. Što se tiče obveza, dugoročne kao i kratkoročne obveze u 2013. i 2014. godini bilježe smanjenje u odnosu na 2012. Na smanjenje rezultata poslovanja utjecalo je povećanje cijena inputa, kao i povećanje stope PDV-a na konzumno mlijeko u 2013. Godini. Također, ulazak Republike Hrvatske EU uvelike je utjecao na poslovanje samog poduzeća. Financijski rezultat predstavlja inicijalni analitički postupak, odnosno polazište analize poslovanja poduzeća. Analiziraju se prihodi i rashodi, njihov nastanak, odnosno nastanak svih troškova i ostalih čimbenika koji utječu na veličinu i dinamiku poslovnih segmenata, kao i na financijski rezultat. Unatoč vidljivom smanjenu, račun dobiti i gubitka pokazuje pozitivan financijski rezultat kroz sva tri promatrana razdoblja. Bitno je naglasiti da se vrednovanje poduzeća sukladno promjenama na svjetskim tržištima mijenja i razvija. Neprestano se uvode nove metodologije te se pokušavaju osmisliti što efikasniji modeli koji bi u konačnici prikazali što precizniju i sveobuhvatnu stvarnu vrijednost poduzeća. Naime, procjena vrijednosti poduzeća je složen, kompleksan i zahtjevan stručan posao, prilikom kojeg vrijednost poduzeća ovisi isključivo o tome tko ga procjenjuje , za koje potrebe i na koji način.
Ključne riječifinancijski izvještaji sposobnost tvrtke procjena vrijednosti Vindija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Analysis of financial ability of the company Vindija d.d. in order to assess it's value
Povjerenstvo za obranuLorena Mošnja Škare (predsjednik povjerenstva)
Alfio Barbieri (član povjerenstva)
Tician Peruško (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerFinancijski management
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-04-12
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
For the analysis of the financial statements indicates that makes the most fundamental part of the overall analysis of the business of each company. It answers the question of how the company operated in the previous period and to improve the results in the coming period. In this work, the basic financial statements Vindija dd in the period from 2012 to 2014, with the purpose to establish the financial position and financial performance of the company in its operations. Throughout the period of business activities are under the influence of unfavorable economic conditions and tough competition, aimed to adjust and improve the organization of business and production processes, cost efficiency, while maintaining high quality products, and constant innovation. Analysis of the financial statements has two goals. The first relates to the analysis of the state assets, capital and liabilities, and the balance on a certain day. Another goal is to analyze income and expenses, for which the surface is profit and / or loss. Analysis of the structure of the balance sheet indicated that the assets of the company mainly consists of the long-term. The value of the equity from year to year. As for liabilities, long-term and short-term liabilities in 2013 and 2014 recorded a decrease compared to 2012. The decrease in operating results was affected by the increase in input prices, as well as an increase in the VAT rate on drinking milk in 2013. Also, the Croatian accession to the EU has greatly affected the business of the company. The financial result represents the initial analytical procedure, and starting point of the business enterprise. It analyzes the revenue and expenditure, their development, and the emergence of all the costs and other factors that affect the size and dynamics of the business segments, as well as the financial result. Despite obvious reduced, the income statement shows a positive financial result for all three periods. It should be noted that the evaluation of the company in response to changes in world markets is changing and evolving. They are constantly introducing new methodologies and try to devise more efficient models that would ultimately show a more accurate and comprehensive real value of the company. The business valuation is a complex, complex and demanding professional work, during which the value of the company depends on who it is estimated, for which purposes and in which way.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)financial statements the company's ability valuation Vindija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:654747
PohranioTihana Gerić