završni rad
Analiza oglašivačkih poruka poduzeća "T-hrvatski telekom"

Tea Kalčić (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovAnaliza oglašivačkih poruka poduzeća "T-hrvatski telekom"
AutorTea Kalčić
Voditelj/MentorDražen Alerić (mentor)
Sažetak rada
Hrvatski Telekom d.d. je vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. U Hrvatskoj pruža sve telekomunikacijske usluge (usluge fiksne telefonije, prijenos podataka, internet i međunarodna komunikacija), usluge projektiranja i izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža, najam vodova, IPTV i ICT usluge, usluge električne energije. Misija HT Grupe jest komunikacija, informacija i zabava uvijek i svuda. Vizija kompanije jest biti kompanija koja pokreće online društvo i digitalnu ekonomiju u Hrvatskoj i u regiji. Strategija društva Hrvatski Telekom d.d. temelji se na kvaliteti usluga koje pruža, povećanju zadovoljstva korisnika i budućem razvoju. Oglašavanje predstavlja vrstu komunikacije koja ima svrhu informiranja, podsjećanja, potvrđivanja odluke, uvjeravanja potencijalnih kupaca o proizvodima/uslugama. Prijenos poruke se najčešće vrši putem masovnih medija (tradicionalnih i Interneta) i vanjskog oglašavanja. U tradicionalne medije ubrajamo: televiziju, radio, novine i časopise. Internet oglašavanje sastoji se od oglašavanja putem: mrežnih stranica, banerskih oglasa, skyscrapera, pop-up prozora, sponzorstva na mrežnim stranicama, a glavno mu je obilježje interaktivnost i smatra se medijem budućnosti. Vanjsko oglašavanje postoji u vidu oglasnih panoa i ploča raznih veličina i oblika, tranzitnog oglašavanja (stacionarnog i pokretnog oglašavanja), mjesto prodaje, žute stranice, kino i kazalište. Oglasi i oglašavanje su nužni zbog mogućnosti dopiranja do velikog broja kupaca uz nizak trošak po jednom izlaganju, stvara se pozitivna slika o oglašavatelju, povećava se opravdanost, standard proizvoda/usluga, moguće ponavljanje poruke i podsjećanje kupca, korisno je kod izgradnje imidža, poticanje prodaje, razvija se prepoznatljivost proizvoda/usluge i same kompanije... Sinergija medija spleta na svim medijima, tradicionalnim i vanjskim doprinosi poslovanju HT-a. Oglašavaju se putem svih medija, na razne načine. Oglasi su prilagođeni ciljnoj populaciji. Jednostavnošću i originalnosti interesiraju promatrače. Stalni elementi u većini oglasa su prepoznatljiva magenta boja u kombinaciji s bijelom pozadinom i naglašenim dijelovima u svijetloplavoj boji, melodije oglasa su vedre i potiču emocije, a prepoznatljivi ding-a-ling-a-ling ton je sveprisutan. Nadalje, slogan je gdje god je to moguće predstavljen i dobro poznat „Živjeti zajedno“. Zaštitni znak Grupe uočljiv je, isto kao i opaska „T je zaštitni znak Hrvatskog Telekoma“. Hrvatski Telekom pri oglašavanju ne ograničava se na jednu vrstu apela, ni na jednu formu oglasa, teže originalnošću i novijim načinima informiranja postojećih i potencijalnih novih korisnika o širokoj ponudi proizvoda i usluga.
Ključne riječimasovni mediji hrvatski telekom oglašavanje
Naslov na drugom jeziku (engleski)Analysis of the advertising messages of the "T-Croatian Telecom"
Povjerenstvo za obranuErik Ružić
Dražen Alerić
Ariana Nefat
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerMarketinško upravljanje
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-07-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Hrvatski Telekom d.d. is a leading Croatian telecommunications company. In Croatia provides all telecommunications services (fixed telephony, data transmission, Internet and international communication), a design and construction of electronic communications networks, leased lines, IPTV and ICT services, electricity. Mission of the HT Group is a communications, information and entertainment anytime and anywhere. The company's vision is to be the company that runs online society and digital economy in Croatia and the region. The strategy of the company Hrvatski Telekom d.d. is based on the quality of provided services, increasing customer satisfaction and future development. Advertising is the type of communication that has the purpose of informing, reminding, confirming the decision, persuading potential customers about the products/services. Messages transmission is most often done through the mass media (traditional and Internet) and outdoor advertising. In traditional media we include: television, radio, newspapers and magazines. Internet advertising it is consisted of advertising through: website, banner, skyscraper, pop-ups, sponsoring the sites, but its main feature is interactivity and it is considered to be the media of the future. Outdoor advertising exists in the form of billboards and flags of various sizes and shapes, transit advertising (stationary and movable advertising), point of sale, yellow pages, cinema and theatre. Advertisements and advertising are necessary because of the possibility of reaching a large number of customers at a low cost per exposure, creates a positive image of the company, increases the justification and standard of the products/services, it is possible to repeat the message and remind the customer, it is useful in creating the image of the company, sales promotion, developing recognition of product/service and the company itself. The synergy of the media mix in all media, traditional and outdoor contributes to the business of HT. They advertise their products through all media, in various ways. Advertisements are adapted to the target population. With the simplicity and originality they are creating interest. Standing elements in most ads are distinctive magenta colour in combination with white background and prominent parts in light blue, ringing ads are bright and they stimulate emotions, distinctive ding-a-ling-a-ling tone is always her. Furthermore, the slogan is wherever possible presented and well – known „Living together“. The trademark of the Group is evident, as well as the remark „T is a trademark of HT „. In advertising, Hrvatski Telekom d.d. is not limited to one type of appeal , they tend to be original and they always try to find a new way to inform existing and potential users on the wide range of products and services.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:487523
PohranioBarbara Dušan