diplomski rad
Zabavni parkovi nekad i danas (Projekt zabavnog parka "Inspirit Fantasy park")

Saša Pokos (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovZabavni parkovi nekad i danas (Projekt zabavnog parka "Inspirit Fantasy park")
AutorSaša Pokos
Voditelj/MentorFulvio Šuran (mentor)
Sažetak rada
Današnje zabavne parkove možemo definirati kao mjesta zabave i razonode za sve dobne skupine koje su željne novih doživljaja i iskustava. Bili to mladi ljudi koji traže adrenalinske doživljaje ili obitelj koja traži zabavu za sebe i svoju djecu, zabavni će im parkovi pružiti doživljaje kojih će se uvijek rado sjetiti. Može se reći kako današnji turisti ne putuju u određene destinacije samo zbog sunca i mora, već zbog rekreacije, sporta, avanture te učenja o povijesti i prirodi. Uz zabavu, turisti su željni doživjeti nešto drugačije, biti dio neke priče ili događaja pa se u tematskim i zabavnim parkovima nude razni sadržaji koji posjetitelje stavljaju korak bliţe potpuno novim emocijama i doživljajima. Tematski parkovi pojačavaju atraktivnost destinacije i dovode više posjetitelja koji su zainteresirani za kulturu, gastronomiju, tradiciju i običaje određene destinacije. Kroz rad je prikazan projekt tematskog parka u Istri pod nazivom Inspirit Fantasy Park, koji bi trebao biti buduća turistička atrakcija te je zamišljen kao tematski park koji će se bazirati na svijetu istarske i slavenske mitologije. Park bi svojim gostima ponudio drugačiji doživljaj zabave s interakcijom i sudjelovanjem gostiju u raznim kostimiranim događajima i edukativnim radionicama. Predmet ovog diplomskog rada je obrada povijesne i teoretske podloge zabavnih parkova kroz njihov nezaustavljiv razvoj od prvih srednjovjekovnih sajmova zabave pa sve do današnjih modernih zabavnih parkova. U radu se također govori i o budućim predviđanjima razvoja zabavnih parkova koji će se početi razvijati u drugačijem smjeru, a oslonit će se isključivo na današnju modernu tehnologiju koja će doživljaje u parku postaviti u novu dimenziju za sve posjetitelje. Kroz primjere zabavnih parkova u svijetu, dolazi se do ideje o izgradnji zabavnog parka u Istri, kao prvog zabavnog i tematskog parka u Hrvatskoj. Kroz ovakvu ponudu Istra ne bi samo dobila veću atraktivnost i bolju turističku ponudu, već bi kroz takav park upoznala i educirala sve goste s istarskom tradicijom, kulturom i poviješću.
Ključne riječizabavni prakovi IAAPA TEA NAPHA Istra Inspirit
Naslov na drugom jeziku (engleski)Amusement parks once and today (Theme park project "Inspirit Fantasy park")
Povjerenstvo za obranuMaja Ružić Baf (član povjerenstva)
Fulvio Šuran (član povjerenstva)
Andrea Debeljuh (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaKultura i turizam
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra kulture i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.turism.cult.
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaKultura i turizam
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra kulture i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.turism.cult.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-04
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Today theme parks can be defined as places for fun and entertainment for all those that are looking for new adventures and experiences. Whether these were young people who are looking for an adrenaline experience or families seeking entertainment for their children, amusement parks will provide them all those experiences. It can be said that today's tourists are not traveling to specific destinations only for the sun and sea, but for recreation, sport, adventure and learning about the history and nature. In addition to entertainment, these tourists want to experience something different, be part of some story or experience and amusement parks offer a variety of contents that can put them one step closer to a completely new emotions and experiences. Theme parks can enhance the attractiveness of destination and bring more visitors that are interested in culture, gastronomy, tradition and customs of specific destination. Through this work, the project of theme park in Istria named Inspirit Fantasy Park is presented, which should be a future tourist attraction and is designed as a theme park, which will be based on the world of Istrian and Slavic mythology. Park would offer to its visitors a different experience of entertainment with the interaction and participation in various costumed events and educational workshops. The subject of this work is the study of historical and theoretical basis of amusement parks through their unstoppable development of the first medieval fun fairs to today's modern amusement parks. Through examples of amusement parks in the world, the idea of building an amusement park in Istria, as the first amusement and theme park in Croatia was created. Through such offer, Istria would not only get more attractive with better tourist offer, but it would introduce and educate all visitors with the Istrian tradition, culture and history. This work also deals with future predictions of development of amusement parks which will start to develop in a different direction, and will rely exclusively on modern technology that will set up experiences in the park to a whole new dimension for all visitors.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:290846
PohranioBarbara Dušan