završni rad
Interkulturizam kroz komunikaciju u konfliktnim i asimetričnim odnosima

Kristina Farena (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
Podaci o radu
NaslovInterkulturizam kroz komunikaciju u konfliktnim i asimetričnim odnosima
AutorKristina Farena
Voditelj/MentorMauro Dujmović (mentor)
Dijana Drandić (mentor)
Sažetak rada
Suvremeni svijet predstavlja multikulturalnu i interkulturalnu zajednicu koja omogućuje svima da budu ono što jesu. Iako postoje iznimke od takvog djelovanja, većina država se trudi uspostaviti normalne međuljudske odnose, osobito kada su u pitanju različite kulture. Multikulturalna društva omogućuju suživot više različitih naroda, a interkultura ruši granice i ljudima otvara vrata prema drugačijima. Najveći razlog miješanju naroda je ubrzana globalizacija, koja zahtjeva prilagođavanje svima i svemu. Mnogi ljudi imaju poteškoća prilikom stvaranja interkulturalnog dijaloga, ali postaju interkulturalno osjetljivi i putem toga uče se komunicirati sa drugima. Kultura je bitna za svaku osobu i to je njezin način življenja i vjerovanja, ali ona ne smije biti jedina u njegovu životu. Pojedinac se mora prilagoditi suvremenom svijetu i shvatiti da se u njegovom okruženju nalaze drugačije kulture i narodi. Razvijanjem interkulturalne kompetencije i boljim obrazovanjem i istraživanjem drugih stvaramo vlastite stavove, uvjerenja i vrednovanja o drugima. Naša volje odlučuje o tome kako ćemo se ponašati u prisustvu drugih i drugačijih. Interkulturalno kompetentne osobe će odmah započeti dijalog koji može prerasti u vrlo ugodan i zanimljiv razgovor, dok oni malo manje kompetentni neće se moć snaći u takvim situacijama. Zbog ne znanja uspostavljanja minimalne komunikacije može doći do problema u komunikaciji pa čak i konflikta. Predrasude i stereotipi su najčešći problemi i ograničenja koje pojedinca sprječavaju da se upusti u interkulturalni odnos sa drugačijima. Zbog čega je vrlo bitno ostvariti metakognitivnu zrelost i prihvatiti sve i svakoga oko sebe, bez obzira na tuđa mišljenja i stavove. Ljudi su različitog podrijetla, uče svoju kulturu, šire svoja vjerovanja i prenose znanja i vještina na buduće naraštaje. Vrlo je bitno da se prilikom odrastanja svakog pojedinca uvedu i učenja o drugima kako bi on moga što bolje shvatiti, prihvatiti i poštivati nešto drugačije. Iako neki pojedinci žele svoj način življenja i vjerovanja prenijeti na druge narode, navodeći druge da prijeđu na bolji način života ili kulturu, ne smijemo se olako odreći onoga što jesmo. Naši korijeni su naše bogatstvo i svaka naša pomisao, stav, razmišljanje, djelo oblikuje nas same. To smo mi, baš kakvi trebamo biti, stvoreni od ničega i naučeni da se ponosimo vlastitim vrijednostima i poštujemo druge. Interkulturalna zrelost se stvara od nas samih, ako prihvatimo sebe, lakše ćemo prihvatiti i druge. Različitost je dobra strana svijeta, a mi smo ti koji ćemo svojim ponašanjem poštivati i razvijati međusobnu interakciju. U svemu tome povećat ćemo svoju sigurnost, prevladati strah i tjeskobu i tražiti drugačije od sebe, radi boljeg upoznavanja „Drugačijih“.
Ključne riječiinterkulturalizam komunikacija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Interculturalism through communication in conflict and asimetrical relationship
Povjerenstvo za obranuAljoša Vitasović (predsjednik povjerenstva)
Mauro Dujmović (član povjerenstva)
Lorena Lazarić (član povjerenstva)
Dijana Drandić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaKultura i turizam
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kulture i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. turism. cult.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-27
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The modern world represents multicultural and intercultural community that allows everyone to be themselves. Although there are exceptions to such action, most countries are trying to establish normal relations between people, especially when it comes to different cultures. A multicultural societies allow the coexistence of different people and an intercultural ones break the boundaries and open doors towards people who are different. Biggest reason the mixing of the nations is happening would be accelerated globalization, which requires adaptation of everybody and everything. Many people have difficulty in creating intercultural dialogue, but they become interculturally sensitive and through that they learn to communicate with others. Culture is important for each person and it is their way of life and beliefs, but it must not be the only culture in their life. An individual needs to adapt to modern world and realize that his environment contains different cultures and nations. By developing intercultural competence, improved education and research of others, we create our own attitudes, beliefs and evaluations of others. We will decide how we will behave in the presence of others. Interculturally competent people will immediately start a dialogue that can turn into a very pleasant and interesting conversation, while those less competent will not be able to cope in such situations. Inability to establish minimum communication can lead to communication problems and even conflicts. Prejudices and stereotypes are the most common problems and limitations that prevent an individual to engage in intercultural relationship with those who are different. Therefore, it is very important to achieve meta-cognitive maturity and accept everything and everyone around us, regardless of others' opinions and attitudes. People have different backgrounds, they learn their culture, spreading their beliefs and transfering knowledge and skills to future generations. It is important that, when growing up, each individual is taught about others so that he could better understand, accept and respect different. Although some individuals want their way of life and beliefs transferred to other nations, guiding others to switch to a better way of life or culture, we must not lightly give up our culture. Our roots are our wealth and our every thought, attitude, mindset and action shapes us into who we are. That's us, just as we should be, created from scratch and taught to be proud of our values and to respect others. Intercultural maturity is produced by ourselves, if we accept ourselves; the easier it will be to accept the others. Diversity is a good part of the world and we are the ones who will behave in such way to respect and develop future interactions. In all this we will increase our own safety, overcome fear and anxiety and look for something different from ourselves, for better understanding of "Different".
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)interculturalism communication
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:309089
PohranioIvana Gradinščak