diplomski rad
Kulturni turizam u Općini Svetvinčenat

Dean Perković (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovKulturni turizam u Općini Svetvinčenat
AutorDean Perković
Voditelj/MentorMauro Dujmović (mentor)
Sažetak rada
Iz godine u godinu Hrvatska biljeţi značajan uspon u sektoru turizma unatoč brojnim negativnim čimbenicima koji usporavaju takav trend. Dugogodišnja turistiĉka ponuda temeljena na suncu i moru polako se diverzificira te paţnju posjetitelja sve više privlaĉi bogata prirodna i kulturno-povijesna baština. Upravo kulturni resursi Hrvatske mogu znaĉajno obogatiti imidž i kvalitetu hrvatske turistiĉke ponude. Iz toga proizlazi i cilj ovog diplomskog rada koji ukazuje na vaţnost revalorizacije postojeće kulturne baštine i razvoja novih kulturno-turistiĉkih sadrţaja u destinaciji, pogotovo ruralnim sredinama poput Općine Svetvinčenat čiji se kulturno-turistički potencijal u radu razmatra, a što za posljedicu donosi pozitivne ekonomske i socio-kulturne uĉinke za lokalnu zajednicu. Upravo zbog toga, fokus aktivnosti stavljen je na kulturni turizam kao jedan od selektivnih oblika turizma s najvećim razvojnim mogućnostima. Posebice na relevantne proizvodne kulturnog turizma poput turizma baštine, turizma događaja, kreativnog turizama te vjerskog turizma. Navedeni proizvodi moraju se temeljiti na autentičnosti, kreativnosti i postizanju prepoznatljivosti, a pritom zahtjevaju konstantno ulaganje i sustavan rad baziran na kreiranju regionalih i globalnih turistiĉkih brendova. Mala ruralna sredina poput Općine Svetvinčenat, a napose pitoreskno mjesto Svetvinčenat sa srednjovjekovnim kaštelom Moriosini Grimani i jedinstvenim renesansnim trgom posjeduje izniman potencijal u segmentu kulturnog turizma što se u ovom diplomskom radu potkrepljuje podacima i analizama. Utvrđuje se potreba za dodatnim turističkim ulaganjima, stvaranjem turistiĉkih proizvoda i definiranjem dugoročne vizije razvoja Svetvinčenta, bazirane na kulturnom turizmu. Važno je napomenuti i potrebu za još intenzivnijom integracijom kulturnog i kreativnog sektora s turistiĉkim sektorom čime bi Svetvinčenat još više dobio na marketinškoj prepoznatljivosti te pritom ostvario povoljne socio-ekonomske učinke za lokalnu zajednicu. Upravo zato, kroz poglavlja ovog rada potvrđuje se polazna hipoteza da je za razvoj kulturnog turizma, a napose kulturnog turizma Svetvinĉenta, neophodan sustavan rad na aktiviranju marketinških i upravljačkih aspekata destinacije te svrhovita ulaganja temeljena na dugoročnoj viziji razvoja.
Ključne riječiturizam kultura kulturni turizam Svetvinčenat
Naslov na drugom jeziku (engleski)Cultural tourism in the municipality of Svetvinčenat
Povjerenstvo za obranuAljoša Vitasović (predsjednik povjerenstva)
Mauro Dujmović (član povjerenstva)
Lela Tijanić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerTurizam i razvoj
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Year after year Croatia is making a significant rise in tourism although there are many negative circumstances which make that progress slower. For many years tourism offered nothing but the sun and the sea, but now it is slowly becoming diverse and visitors are more attracted to rich nature and cultural-historical heritage. Namely the cultural resources of Croatia significantly enrich the image and quality of Croatian tourist offer. Considering all that the aim of this thesis is to emphasize the importance of revalorization of existing cultural heritage and developing new cultural-tourist contents at the destination, especially rural environment like the municipality of Svetvinĉenat which cultural – tourist potential is being considered in this thesis, and which brings positive economic and socio-cultural effects for the local community. Because of that, the focus of the activities is put on cultural tourism as one of the selective types of tourism with the biggest possibilities of development. Especially on relevant products of cultural tourism like heritage tourism, event tourism, creative tourism and religious tourism. These products have to be based on authenticity, creativity and accomplishing to be recognizable, at the same time demanding constant investments and continuous work based on creating regional and global tourist brands. A little rural environment like the municipality of Svetvinčenat and especially a picturesque place of Svetvinčenat with a medieval castle of Moriosini Grimani and unique renaissance square has an exceptional potential in the segment of cultural tourism which is being supported in this thesis by evidence and analysis. What is established is the need for extra investment in tourism, making tourist products and defining the long-term vision of Svetvinĉenat's development based on cultural tourism. It is important to mention the need for more intensive integration of cultural and creative sector which would give to Svetvinčenat more of market recognition and achieve well socioeconomic efficiency for the local community. Because of that chapters of this thesis confirm the starting hypothesis that the essential for the development of cultural tourism and especially the cultural tourism of Svetvinĉenat is a systematical work on activating marketing and management aspects of destination just like purposeful investments based on long-term vision of the development.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:881816
PohranioEster Bencic