Paginacija

Analiza populacijskih gibanja u EU i Hrvatskoj
Analiza populacijskih gibanja u EU i Hrvatskoj
Stefano Sinožić
Glavni cilj ovog rada je analiza populacijskih kretanja u Europskoj Uniji i Hrvatskoj te kakva populacijska slika slijedi daljnjim djelovanjem prisutnih trendova. Zbog jednostavnijeg praćenja rada u prvo dijelu objašnjeni su osnovi populacijski pojmovi kao što su natalitet, mortalitet, migracije, depopulacija i slično, analiza populacijskih promjena izrađivana je usporedbeno za EU i Hrvatsku. Istraživanja su provođena usporedbenim popisima stanovništva za EU EUROSTAT-ovim...
Analiza poreznog klina u Republici Hrvatskoj
Analiza poreznog klina u Republici Hrvatskoj
Biljana Žgomba
Ne postoji savršen porezni sustav, niti dva identična porezna sustava, ali svaka vlast mora voditi računa o dobrobiti svojih građana, držati se načela oporezivanja, a ponajprije se oslanjam na načelo pravedne preraspodjele poreznog tereta. U Republici Hrvatskoj su se nakon velike porezne reforme iz 1994. godine kada je uveden porez na dohodak kakvog danas poznajemo, provodile razne manje reforme odnosno promjene u sustavu oporezivanja dohotka a da se pritom nije provela prethodna...
Analiza posebnosti upravljanja organizacijskom kulturom u javnom i privatnom sektoru
Analiza posebnosti upravljanja organizacijskom kulturom u javnom i privatnom sektoru
Marina Ćosić
Kultura je sastavni dio čovjeka i njegovog života. Ona je sredstvo koje omogućuje ljudskim bićima razvijanje i usavršavanje vlastitih potencijala. Organizacijska kultura odnosi se na način života i rada u poduzeću, tj. ona predstavlja osobnost neke organizacije. U ovom Završnom radu analizira se posebnost upravljanja organizacijskom kulturom u javnom i privatnom sektoru s osvrtom na Hrvatsku radioteleviziju kao jednom od subjekta javnog sektora i dioničkog društva Maistra...
Analiza posljedica  pandemije COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo
Analiza posljedica pandemije COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo
Luka Vivoda
Pandemija COVID-19 imala je zapanjujuće negativan utjecaj na živote i egzistenciju, nerazmjerno pogađajući siromašne i ugrožene u odnosu na ljude koji žive u blagostanju. Kriza javnog zdravstva nastala uslijed pandemije COVID-19 generirala je ekonomsku krizu, koja se manifestirala velikim brojem nezaposlenih u kratkom roku kao i negativnim učincima na ostale aspekte života. Do kraja 2020. godine virusom COVID-19 zarazilo se više od 82 milijuna ljudi te je od njega umrlo više od...
Analiza poslovanja "Arenaturist Ribarska koliba" d.o.o.
Analiza poslovanja "Arenaturist Ribarska koliba" d.o.o.
Melani Peteh
Financijski izvještaji, kao glavni nositelji i izvori računovodstvenih informacija veoma su značajni za vanjske i unutarnje korisnike jer služe kao podloga za donošenje važnih, poslovnih odluka. Oni predstavljaju i daju uvid o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja određenog društva, iako su često podložni manipulacijama gdje se stvarno stanje društva nastoji prikazati u „boljem i uspješnijem svjetlu“, to jest nastoji se prikazati uspješnije poslovanje određenog...
Analiza poslovanja brodskih prijevoznika tereta u Reublici Hrvatskoj
Analiza poslovanja brodskih prijevoznika tereta u Reublici Hrvatskoj
Vedran Štimac
Morsko brodarstvo kao prijevozna djelatnost koja se odvija pomorskim prometnim putovima glavni je nositelj i pokretač trgovinske razmjene u svijetu. Nositelji pomorskog prijevoza su brodarski prijevoznici koji organiziraju prijevozni proces u linijskom, slobodnom i tankerskom brodarstvu. Nakon petogodišnjeg razdoblja najvećeg rasta koje je započelo 2003., pod utjecajem svjetske financijske krize na tržištu pomorskog prijevoza nastupilo je krajem 2008. godine razdoblje najnižih...
Analiza poslovanja investicijskih društava u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja investicijskih društava u Republici Hrvatskoj
Sara Kmet
Prema Zakonu o tržištu kapitala (NN br. 54/13 i 18/15, čl.3) investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj je pravna osoba čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećima i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzire organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje investicijsko društvo ima uspostavljeno u svojim odredbama poslovanja....
Analiza poslovanja leasing društva u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja leasing društva u Republici Hrvatskoj
Tijana Pavelić
Leasing je financijski proizvod koji označava najam odnosno koji omogućava primatelju leasinga da objekt leasinga dobije na privremenu uporabu za određeno vremensko razdoblje uz plaćanje mjesečene naknade. Posao leasinga može biti posao operativnog i posao financijskog leasinga. Nakon stupanja na snagu Zakona o leasingu 30.09.2006. godine odnosno promjene Zakona 05.12. 2013. uspostavljen je sustavni nadzor i zakonodavna regulacija leasing poslovanja. Značajnija pojava leasing kuća u...
Analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
Elvis Zadravec
Otvoreni investicijski fondovi financijske su institucije koje potencijalnim ulagačima nude različite modele ulaganja, prilagođene njihovim ambicijama i sklonostima, te se kao takvi ističu kao vrlo zanimljiv oblik ulaganja slobodnih financijskih sredstava. Od njihovog pojavljivanja na financijskom tržištu krajem 90-tih godina, otvoreni investicijski fondovi u hrvatskoj bilježe rast i razvoj usporen povremenim krizama, a razvoj fondovske industrije u hrvatskoj vidljiv je konstantnim...
Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj
Kristina Vida
Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (čl. 13. NN 109/97) stambena je štednja u Republici Hrvatskoj određena kao "organizirano prikupljanje novčanih sredstava-depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba štediša odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske. Provedena analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj sustava pokazala je da raste broj ugovora o...
Analiza poslovanja vodećih turističkih kompanija u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja vodećih turističkih kompanija u Republici Hrvatskoj
Roman Ivezić
Cilj ovog diplomskog rada bio je analizirati strukturu financijskih izvještaja odabranih turističkih kompanija u Republici Hrvatskoj kako bi se utvrdila njihova financijska uspješnost. Analiza financijskih izvještaja provedena je za tri odabrane turističke kompanije za razdoblje od 2018. godine do 2021. godine. Za navedena poduzeća detaljno je prikazana vertikalna i horizontalna analiza bilance, koja podrazumijeva sav moguć pregled imovine, kapitala i obveza za određeni datum....
Analiza poslovnih funkcija na poduzeću Istarska ciglana d.o.o.
Analiza poslovnih funkcija na poduzeću Istarska ciglana d.o.o.
Martina Matković
Da bi čovjek mogao uspješno obaviti sve svoje životne zadatke, veoma je važna dobra organizacija. Upravo je tako i za uspješno poslovanje poduzeća važna organizacija. Dobra organizacija rada u poduzeću pridonosi bržem, ekonomičnijem, kvalitetnijem i racionalnijem ostvarivanju cilja poduzeća. Da bi se osnovni odnosno ukupan zadatak poduzeća mogao uspješno realizirati mora se raščlaniti na posebne zadatke odnosno poslovne funkcije. Poslovne funkcije u poduzeću najčešće su:...

Paginacija