Paginacija

Analiza korištenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u zemljama jugoistočne Europe
Analiza korištenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u zemljama jugoistočne Europe
Marin Lerotić
U ovom radu opisana su obilježja IPA instrumenata te svih pet komponenti koje IPA instrument obuhvaća. Želja zemalja da se uključe u veliku obitelj koje čine zemlje članice Europske unije zahtjeva određene prilagodbe za svaku zemlju pojedinačno. Nemaju sve zemlje iste uvjete, mogućnosti ili resurse kako bi ih se moglo sve svrstati u istu poziciju. Iz tog razloga analiziralo se dodijeljena sredstva po godinama unutar komponenti te se promatralo kretanje i razlike koje su se...
Analiza korporativnih komunikacija poduzeća Podravka
Analiza korporativnih komunikacija poduzeća Podravka
Tomislav Srednoselec
Komunikacija je proces prenošenja poruke od jedne do druge osobe. Upravljanje procesom komunikacije i razvoja strategije korporacije podrazumijeva kvalitetno kombiniranje različitih čimbenika i elemenata koji zajedno trebaju pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva. Korporacije i organizacije su društveni mehanizam, te je čine skupine ljudi. Kako bi proizveli proizvode i pružali usluge, ljudi uspostavljaju interakciju između i unutar organizacije. Da bi je mogli...
Analiza korporativnog identiteta poduzeća NEXE
Analiza korporativnog identiteta poduzeća NEXE
Dominik Kolarić
Korporativni identitet je osnovno sredstvo raspoznavanja, skup svih vizualnih i fizičkih karakteristika neke kompanije, koja se razlikuje od drugih poduzeća na tržištu. Stvara veliki utisak i bitan prvi dojam u mislima potrošača. Sve što nas usmjerava, podsjeća i po čemu je poduzeće prepoznatljivo je upravo korporativni identitet. Glavni cilj je da postane unikatna na tržištu, a na potencijalne kupce ostavi snažan i pozitivan utisak. Najvažnija funkcija je da poduzeće stekne...
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Antonela Bijažić
Rad se bavi analizom kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe. U radu se definiraju inozemne izravne investicije (eng. Foreign direct investments – FDI), vrste FDI (Greenfield ulaganja i Brownfield ulaganja te spajanja i preuzimanja). U radu je objašnjen utjecaj financijske krize na inozemne izravne investicije, posebno u zemljama srednje i jugoistočne Europe, prilikom čega su zasebno analizirana kretanja inozemnih izravnih investicija u srednjoj...
Analiza kretanja investicija u turizmu u RH i komparacija sa konkurentnim državama
Analiza kretanja investicija u turizmu u RH i komparacija sa konkurentnim državama
Kristina Peršić
Turizam u Republici Hrvatskoj jedna je od najvažnijih gospodarskih grana. U razdoblju trajanja turističke sezone, sektor turizma zapošljava najveći dio radno sposobnog stanovništva, što u konačnici utječe na životni standard stanovništva. Privlačenjem izravnih inozemnih investicija turizam dugoročno doprinosi gospodarskom rastu, a kratkoročno kroz uravnoteženje platne bilance i poticanje dodatnog zapošljavanja u usko povezanim turističkim djelatnostima. Uloga turizma u...
Analiza makroekonomskih kretanja post - tranzicijskih zemalja Europske Unije
Analiza makroekonomskih kretanja post - tranzicijskih zemalja Europske Unije
Antonija Vukoja Bošnjak
U teorijskom dijelu rada pojmovno se određuje i definira makroekonomija i objašnjava predmet makroekonomske analize. Objašnjavaju se bruto domaći proizvod, nezaposlenost, javni dug, vanjskotrgovinska razmjena. U drugom dijelu rada analizira se gospodarstvo post-tranzicijskih zemalja EU. Bruto domaći proizvod je naziv koji se daje ukupnoj novčanoj vrijednosti finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj ekonomiji u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje ističemo inflaciju, ona se...
Analiza makrookoline poduzeća
Analiza makrookoline poduzeća
Marina Zgrablić
Poduzeća danas posluju u dinamičnoj, složenoj, turbulentnoj okolini. Okolina utječe na poduzeće, ali i poduzeće ima utjecaja na okolinu. Okolina se dijeli na vanjsku i unutarnju okolinu. Analiza vanjske okoline odnosi se na analizu prilika i prijetnji, dok se analiza unutarnje okoline usmjerava na analizu snaga i slabosti poduzeća. Makrookolina poduzeća je dio vanjske okoline poduzeća, a čine je čimbenici ili vanjske sile iz okruženja poduzeća na koje poduzeće nema nikakvog...
Analiza marketinškog okruženja na primjeru Uljanik grupe
Analiza marketinškog okruženja na primjeru Uljanik grupe
Dajan Stojaković
U današnjici poduzeća posluju u sve neizvjesnijem i kompleksnijem okruženju. Ono se posebice intenzivira s pojavom suvremenoga doba, uslijed pojave brojnih promjena u svakidašnjem životu, navikama, ali i poslovanju. U takvim uvjetima, opstanak poduzeća, njihovo poslovanje i razvoj uvelike su otežani, ali i neizvjesni. Jedan od vodećih ciljeva poduzeća u suvremeno doba je uspješno istraživanje marketinškog okruženja i optimalno prilagođavanje nastalim uvjetima. Jedino je...
Analiza masovnih medija
Analiza masovnih medija
Vanesa Iličić
U današnje vrijeme masovnih medija marketing igra veliku ulogu. Ponuditi oglas možemo u tiskanim medijima, na radiju, televiziji i internetu. Naravno svaki medij ima svoje prednosti i nedostatke. Tisak kao prvi medij je ponudio čitateljima vizualni poticaj, koristeći različite fontove i boje, radio je pružio zvučnu dimenziju reklami, a televizija spojila oba elementa te video zapis koji je pružio cjelokupnu sliku onoga što se nudi. Internet je uz sve navedeno omogućio komunikaciju...
Analiza mrežnog sjedišta grada Vodnjana - Dignano
Analiza mrežnog sjedišta grada Vodnjana - Dignano
Barbara Ljevar
Pojavom Interneta promijenio se način na koji gospodarski subjekti posluju. Današnje društvo koje se temelji na znanju, informacijama i inovacijama, moralo se prilagoditi i usvojiti nove načine komunikacije i poslovanja. ˝Mreža˝ je postala temeljna infrastruktura, koja je omogućila suvremenom društvu razmjenu informacija i znanja, što za posljedicu ima pojavu novih pojmova i razvoj novih sustava poput elektroničkog poslovanja, elektroničke trgovine i elektroničke razmjene...
Analiza nastupa Zagrebačkog kazališta mladih na društvenim mrežama
Analiza nastupa Zagrebačkog kazališta mladih na društvenim mrežama
Šemsa Crnčević
Komunikacija je jedan od najvažnijih čimbenika u poslovanju. Kako je uz samo informiranje uloga komunikacije i edukativna, rekreativna, persuazivna s time je sve važnije da poduzeća, ali i ostale institucije komuniciraju s svojim potrošačima redovno, da im budu dostupniji, te na taj način stječu svoj ugled u konkurentom poslovnom svijetu. Internet poslovanje danas dobiva sve veću ulogu u poslovanju nekog poduzeća. Posebno sve važnije postaju društvene mreţe. Tako se društvenim...
Analiza nastupa na internetu turističke destinacije Istre i Toskane
Analiza nastupa na internetu turističke destinacije Istre i Toskane
Tea Sanković
Internet marketing danas nalazi široku primjenu u turizmu te predstavlja stratešku odrednicu poslovanja gotovo svakog subjekta iz sektora turizma. Može se definirati kao primjena interneta i ostalih srodnih digitalnih tehnologija zajedno sa tradicionalnim komunikacijama za postizanje marketinških ciljeva. Turističke destinacije posvećuju veliku pažnju pri nastupu na internetu kako bi bile prepoznatljive na turističkom tržištu i povećale konkurentnost. Putem službenih...

Paginacija