undergraduate thesis
The workplace design

Bruno Petrali (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleFormiranje radnog mjesta
AuthorBruno Petrali
Mentor(s)Danijela Križman Pavlović (thesis advisor)
Abstract
Upravljanje ljudskim resursima ključan je faktor uspješnog poslovanja organizacije. Predmet istraživanja ovog rada je formiranje radnog mjesta, prikazano i na primjeru poduzeća Podravka d.d.. Rad je podijeljen u 5 poglavlja uključujući uvod i zaključak. Rad objašnjava pojam, ulogu, elemente, i vrste organizacijske strukture sačinjene od skupa individua od kojih svaka ima svoju ulogu i specifično radno mjesto, ali i odgovornost i prava. Organizacija ima svoje vođe, hijerarhiju i ciljeve. Posebno je obrađena tema radnog mjesta, procesi definiranja, povezivanja, i sistematizacije. Uz kritički osvrt na primjeru navedenog poduzeća prikazan je postupak formiranja radnog mjesta u konkretnoj, stvarnoj organizaciji što pobliže daje uvid u proces nastajanja radnog mjesta. U procesu formiranja radnog mjesta najveće uloge imaju planiranje, selekcija ljudskih resursa te njihova integracija unutar organizacije, svemu prethodi analiza organizacijskih potreba. Uz jasnu strategiju i dobru organizaciju, za ostvarenje poslovnih ciljeva od presudnog su značaja dobri stručnjaci. Ključ uspjeha Podravke d.d. upravo su dinamični, kreativni, inovativni i uspješni ljudi i njihova znanja i vještine. Bitno je prepoznati individualne potencijale i preferencije kod zaposlenika koje treba što bolje uskladiti s poslovnim izazovima organizacije. Ljudi su najveća vrijednost i konkurentska prednost organizacije, stoga su znanje i sposobnost danas najcjenjenija imovina u kompaniji.
Keywordsworkplace organisation creation process systematisation
Parallel title (English)The workplace design
Committee MembersSabina Lacmanovic (committee chairperson)
Danijela Križman Pavlović (committee member)
Morena Paulišić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationManagement and Entrepreneurship
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-18
Parallel abstract (English)
Managing human resources is a key factor in successful running of a business. Subject of investigation of this thesis , is creation (design) of the workplace , shown on example of enterprise Podravka d.d. Work is divided in 5 chapters including Introduction and conclusion. Work explains concept, role, elements and types of organisations structure consisting of individual groups of which every one has its own role and specific workplace, and responsibility and rights. Organisation has its leaders, hierarchy and goals. Especially is cultivated theme of workplace, process of definition, link and systematization with critical retrospective on example of above stated company, illustrated is way of forming of a workplace in a concrete, real organisation, which gives an insight in process of making the workplace. In the process of forming of a workplace, the biggest rolls have: planing, selection of human resources and their integrity inside the organisation. However analysing of organisations needs, precedes it all. With clear strategy and good organisation, for achievement of business goals, good experts are of presidential importance. Key to success of Podravka, are exactly dynamic, creative, innovative and successful people and their knowledge and skills. It is important to recognise individual potential and preferences in workers, who need to be best fitted with regards to work challenges of organisation. People are the biggest value and precedence of organisation, therefore knowledge and skills are today the most valuable asset of company.
Parallel keywords (Croatian)radno mjesto organizacija formiranje procesi sistematizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:972405
CommitterTihana Gerić