undergraduate thesis
Eco Tourism in Protected Areas

Morena Kostelić (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleEkološki turizam u zaštićenim područjima
AuthorMorena Kostelić
Mentor(s)Aljoša Vitasović (thesis advisor)
Abstract
U svijetu postaje razne definicije turizma. Svaki čovjek, turist, posjetitelj na različite načine poistovjećuje turizam s putovanjem ili rekreacijom. Turist je svaka osoba koja putuje izvan mjesta stalnog boravka u turističku destinaciju kako bi sudjelovao u turističkim aktivnostima, ali bez obavljanja gospodarske djelatnosti. Vrlo važni su pokretački čimbenici koji su zaslužni za donošenje odluka o putovanju. Ti čimbenici su turistička potreba i turistička motivacija. Turizam se u svijetu prvo povezivao s migracijama stanovnika, ali ipak prva turistička putovanja bila su vezna uz Olimpijske igre. U Hrvatskoj turizam se je počeo razvijati 1850. godine kada su se otvarali prvi hospiciji za strance. Pojava selektivnih vrsta turizma zabilježena je 70-ih godina 20. stoljeća, a neka bitna obilježja su individualno putovanje i važnost aktivnosti u destinacijama. U današnje vrijeme selektivne vrste turizma su u stalnom razvoju, a neke od njih su zdravstveni turizam, vjerski, ekološki, dark turizam itd. Zbog velike masovnosti turista i onečišćenja turističkih destinacija pojavljuje se održivi razvoj turizma. Održivi razvoj je zasnovan na 4 glavna načela: ekološka održivost, sociokulturna, ekonomska i tehnološka održivost. Ekološki turizam je jedna od vrsta selektivnog turizma koji se odvija u zaštićenim područjima. Turisti koji sudjeluju u ekoturizmu su ekoturisti koji se dijele na meke i tvrde ekoturiste. Razlika je pasivno sudjelovanje mekih ekoturista u turističkim aktivnostima i fizička aktivnost tvrdih ekoturista. Zaštićena područja u Hrvatskoj jesu nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi rezervati itd. Nacionalni park Plitvička jezera je najstariji i najposjećeniji nacionalni park u Hrvatskoj. Sastoji se od 16 međusobno povezanih jezera. Park je zaštićen u 3 zone: zona stroge zaštite, zona aktivne zaštite i zona korištenja. Za svaku zonu točno su određene moguće aktivnosti posjetitelja kao i mjere kojih se treba pridržavati.
Keywordstourism touirst touristic demand touristic offer selective types of touirsm sustainable development of tourism eco tourism eco tourists protected areas National park Plitivce Lakes
Parallel title (English)Eco Tourism in Protected Areas
Committee MembersIva Slivar (committee chairperson)
Aljoša Vitasović (committee member)
Mauro Dujmović (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationTourism
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-15
Parallel abstract (English)
There are different definitions of tourism in the world. Every man, tourist and visitor in many different ways identifies tourism with traveling or recreation. A tourist is every person which travels outside of the place of his permanent place of living to a tourist destination so that he can participate in tourist activities, but without doing any economic activity. Driving factors which are responsible for making decisions about travel are very important. At first, tourism in the world was connected with population migration, but the first touristic travels were bound to the Olympic Games. In Croatia, tourism started developing in the 1850. when the first hospices for foreigners were being opened. The appearance of selective types of tourism was noted in the 1970s, and some of the important characteristics are individual traveling and importance of activities at destinations. Nowadays, types of selective tourism are in constant development, and some of them are health tourism, religious, ecological, dark tourism and so on. Because of the massive numbers of tourists and the pollution of tourist destinations, sustainable development of tourism was introduced. Sustainable development is based on 4 main principles: ecological sustainability, social and cultural sustainability, economical sustainability and technological sustainability. Eco tourism is one of the types of selective tourism which takes place in protected areas. The tourists who participate in eco tourism are called eco tourists and they are divided in two groups: soft and hard eco tourists. The difference is passive participation of soft eco tourists in touristic activities and physical activity of hard eco tourists. Protected areas in Croatia include national parks, nature parks, strict reserves and so on. National park Plitvice Lakes is the oldest and most visited national park in Croatia. It consists of 16 intertwined lakes. The park is protected in 3 zones: strict protection, active protection and usage zone. Every zone has precisely determined activities in which tourists can participate in and measures with which tourists must comply.
Parallel keywords (Croatian)turizam turist turistička potražnja turistička ponuda selektivne vrste turizma održivi razvoj turizma ekološki turizam ekoturisti zaštićena područja Nacionalni park Plitvička jezera
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:202214
CommitterTihana Gerić