undergraduate thesis
Antropological impact on the environment

Ivona Vareško (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleAntropogeni uzročnici onečišćenja okoliša
AuthorIvona Vareško
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad bavi se antropogenim učincima na okoliš. Okoliš je od presudne važnosti za život, no čovjek ga svojim aktivnostima ugrožava. Razvoj stanovništva i urbanizacija, industrije, intenzivna poljoprivreda, rast otpada, turizam, promet i ratni sukobi, utječu na onečišćenje voda, zraka i tla i kao takvi uzrokuju promjene u okolišu koje mogu imati velike posljedice kako na sadašnje tako i buduće generacije. Manjak ekološke svijesti i nedovoljna informiranost o okolišu i načinu na koji utječemo na njega, dodatno pogoršava stanje. Kisele kiše, efekt staklenika, smanjenje ozonskog omotača i globalne klimatske promjene, javljaju se kao posljedice čovjekovog svjesnog ili nesvjesnog neodgovornog ponašanja. Svjedoci smo brojnih ekoloških katastrofa koje su pogodile svijet, a koje se osjećaju i nakon nekoliko godina, te koje su ostavile brojne nepovoljne uvijete za život u mjestima koja su zahvaćena katastrofama. Nestajanje biljnih i životinjskih vrsta, nestajanje šuma, pitke vode, obradivih zemljišta, nisu jedine posljedice kojima ugrožavamo život na zemlji. Zaštita okoliša, prirodnih dobara i prostora važno je političko i razvojno pitanje te je stoga bitna politika zaštite okoliša u zemlji. Kako bi se očuvali prirodni izvori i poboljšala kvaliteta življenja, mnoge su se tvrtke okrenule ka održivom razvoju čiji je primarni cilj osigurati održivo korištenje prirodnih izvora na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Parallel title (English)Antropological impact on the environment
Committee MembersInes Kersan Škabić
Kristina Afrić Rakitovac
Lela Tijanić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationManagement and Entrepreneurship
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-07
Parallel abstract (English)
This paper focuses on anthropogenic impacts on the environment. The environment is of crucial importance for life, but the man with his actions endanger it. Development of population and urbanization, industries, intensive agriculture, the growth of waste, tourism, transport and war, are affecting the pollution of water, air and soil and, as such, cause changes in the environment that may have major consequences on both the present and future generations. The lack of environmental awareness and insufficient awareness about the environment and how it affects it, exacerbates the situation. Acid rain, greenhouse effect, ozone layer depletion and global climate changes, occur as a consequence of man's conscious or unconscious irresponsible behavior. We have witnessed a number of environmental disasters that have hit the world, and that they feel after a few years, and which have left many adverse conditions for life in the areas affected by disasters. The disappearance of the herbal and animal species, deforestation, drinking water, arable land, are not the only consequences that threaten life on earth. Protection of the environment, natural resources and space is important political and development issue and is therefore an important environmental policy in the country. In order to preserve natural resources and improve the quality of life, many companies have turned to sustainable development whose primary objective is to ensure the sustainable use of natural resources at the national and international level.
Parallel keywords (Croatian)antropogeno djelovanje zrak voda tlo urbanizacija industrijalizacija stanovništvo održivi razvoj politika zaštite okoliša
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:729387
CommitterBarbara Dušan