undergraduate thesis
Behavioral disorders ranging from prevention to after treatment

Arijana Mahmutović (2015)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitlePoremećaji u ponašanju od prevencije do posttretmana
AuthorArijana Mahmutović
Mentor(s)Mirjana Radetić - Paić (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog završnog rada odnosi se na prevenciju, tretman i posttretman poremećaja u ponašanju. Poremećaji u ponašanju djece i mladih najčešće se razvijaju postupno od blagih, manje ometajućih i obično manje primjetnih prema težim, vidljivijim i opasnijim poremećajima, ali moguća su i odstupanja od tog pravila. Kako bi se spriječila pojava i razvoj istih vrlo je važno raditi na jačanju zaštitnih, odnosno smanjenju rizičnih čimbenika. Prevencija podrazumijeva učinkovitu provedbu preventivnih aktivnosti odnosno primjenu metoda, tehnika i postupaka kojima će biti uspostavljeni uvjeti u kojima neće uopće doći do pojave, jačanja i napredovanja činitelja rizika, radi njihove eliminacije, onemogućavanja djelovanja ili omogućavanja učinkovitog suočavanja s posljedicama njihovog djelovanja. Prevencijsku praksu, u skladu s tim, čini složeni sustav trajnog, sveobuhvatnog, složenog i umreženog djelovanja na svim razinama − mikro (pojedinca), mezo (obitelji) i makro (lokalna zajednica, županija, država). Razlike u određenju tretmanskog smjera uglavnom su nastavak mimoilaženja prepoznatih u području procjene ponašanja. Tradicionalni tretmani nastoje „propisati“ jednu pravu tretmansku intervenciju za određenu skupinu poremećaja u ponašanju. Postmoderni pristupi se nasuprot tome oslanjaju na princip široke ponude pomažućih interevencija i strategija. Posttretman podrazumijeva aktivnosti pomaganja i prihvata mlade osobe nakon tretmana s ciljem razrješavanja specifičnih životnih situacija i okolnosti koje se javljaju pri osamostaljivanju ili ponovnom uključivanju u staru životnu sredinu. To je najslabija karika u lancu interventnih mjera te je stoga i najveći izazov pri definiranju jasnog koncepta sustava interventnih mjera.
Parallel title (English)Behavioral disorders ranging from prevention to after treatment
Committee MembersAldo Špelić
Mirjana Radetić - Paić
Đeni Zuliani
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Behavioral Disorders
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
The theme of this final work is the prevention, treatment and post-treatment of behavioral disorders. Behavioral disorders in children and young people most often develop gradually from mild, less disturbing and usually less noticeable to heavier, more visible and more dangerous disorders, but exceptions are possible to this rule. In order to prevent development of behavioral disorders it is very important strengthen of safety and reduction of risk factors. Prevention includes effective implementation of preventive actions and the application of methods, techniques and procedures which will establish the conditions in which they are not going to occur, strengthening and progressing of risk factors, in order of their elimination, prevention of their action or enable to cope with the consequences of their actions. Prevention practice, accordingly, makes complex system of permanent, comprehensive, complex and networked action at all levels - the micro (individual), meso (family) and macro (local community, county, state). The differences in the definition of a treatment direction generally are extension of disagreement in the field of behavioral assessment. Traditional treatments seek to "prescribe" a true treatment intervention for a particular group of behavior disorders. Postmodern approaches to the contrary rely on the principle of a wide range of assisting interventions and strategies. Post-treatment includes support activities and accept a young person after treatment with a view to resolve a specific life situations and circumstances that occur at independence or re-inclusion in the old environment. This is the weakest link in the chain of intervention measures and is the biggest challenge in defining a clear concept of the system of intervention measures.
Parallel keywords (Croatian)poremećaji u ponašanju klasifikacija rizični i zaštitni čimbenici prevencija tretman posttretman
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:243469
CommitterAleksandar Ćatić