master's thesis
Open issues of adjectives in Croatian standard language

Jelena Pudić (2015)
University of Pula
Faculty of Philosophy
Metadata
TitleOtvorena pitanja pridjeva u hrvatskome standardnom jeziku
AuthorJelena Pudić
Mentor(s)Blaženka Martinović (thesis advisor)
Abstract
U radu su objedinjena otvorena pitanja pridjeva na svim jezičnim razinama te je istražena uporaba određenih i neodređenih pridjeva u funkcionalnim stilovima iz normativistike. Pokazalo se da su otvorena pitanja pridjeva njihova podjela, odnos s brojevnim riječima, pisanje posvojnih pridjeva, paronimija, nepotpuna obrada višeznačnosti i pretjerana uporaba pridjeva. Norma i uzus se u izgovornoj praksi razilaze kada je u pitanju naglasak pridjevnih složenica zbog njihovog neustaljenog ponašanja. U normativnim su priručnicima nesklonjivi pridjevi nedovoljno i površno obrađeni, a u literaturi su još problematične i raznorodovne riječi u atributnome i predikatnome slaganju. Malo se govori i o redoslijedu premodifikacijskih pridjeva. Istražujući uporabu određenih i neodređenih pridjeva u znanstvenome, administrativnome i publicističkome stilu, može se zaključiti da se najčešće griješi u sklonidbi posvojnih pridjevi na -ov, -ev i -in, najmanje u znanstvenome stilu (izuzev tekstova iz nejezikoslovnih područja), a nešto više u administrativnome i publicističkome. Navesci su, kao odlika biranijega stila, češći u znanstvenim, ozbiljnijim analitičkim i najvažnijim zakonodavno-pravnim tekstovima.
Keywordsadjectives paronymy accents of adjectives definite adjectives indefinite adjectives functional styles
Parallel title (English)Open issues of adjectives in Croatian standard language
Committee MembersDavid Mandić (committee member)
Blaženka Martinović (committee member)
Teodora Fonović Cvijanović (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Philosophy
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature (single major); specialization in: teaching track, general track
Study specializationteaching track
Academic title abbreviationmag.philol.croat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-18
Parallel abstract (English)
In this research we have included all open issues regarding adjectives on all linguistic levels, and have examined the usage of definite and indefinite adjectives in the functional styles of normativistics. The issues were allocation of adjectvies, their relation to numerical words, writing of possessive adjectives, paronymy, incomplete analysis of ambiguity and overusage of adjectives. Standard norm and usage diverge in the spoken language regarding adjective compound's stress because of their inconsistent behaviour. In normative manuals non-inflective adjectives are insufficiently and flighty analyzed, whereas in literature problematic and multigender words are in attributive and predicative condition. Also, little is said about the order of premodification adjectives. While researching the usage of definite and indefinite adjectives in scientific, administrative and publicist styles, we have concluded that the most mistakes are being made with the inflection of possessive adjectives that end in -ov, -ev and -in, and the least in the scientific style (except the texts from non-linguistic areas), while some more in the administrative and publicist style. Vowel extensions, as a characteristic of a more selective style, are more common in scientific, serious analytical and the most important legislative texts.
Parallel keywords (Croatian)pridjevi određeni pridjevi neodređeni pridjevi paronimija naglasak pridjeva funkcionalni stilovi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:006571
CommitterVanessa Toić