KONGRUENCIJA GLAZBE I KORPORATIVNOG IDENTITETA U IZGRADNJI KORPORATIVNOG IMIDŽA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
KONGRUENCIJA GLAZBE I KORPORATIVNOG IDENTITETA U IZGRADNJI KORPORATIVNOG IMIDŽA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
Ana Čuić Tanković
Korporativni identitet se razvija iz unutrašnjih resursa i predstavlja polazište za izgradnju korporativnog imidža kojim se želi stvoriti osobnost organizacije putem preferencija i pozitivnih stavova. Uslužne organizacije posebnu pažnju posvećuju fizičkom uslužnom okruženju jer ono postaje dijelom usluge, čija je funkcija nadomjestiti neopipljivu uslugu te upravljati percepcijama korisnika usluge, dok se glazba smatra najistaknutijim elementom ambijenta fizičkog okruženja. U...
MEĐUOVISNOST EKONOMSKIH NEJEDNAKOSTI I GOSPODARSKOG RASTA
MEĐUOVISNOST EKONOMSKIH NEJEDNAKOSTI I GOSPODARSKOG RASTA
Patricija Pavlišić
Suvremeno globalno okruženje dovodi pitanje ekonomskih nejednakosti i njihovih implikacija u središte mnogobrojnih znanstvenih rasprava i ekonomskih promišljanja o budućem održivom gospodarskom rastu i razvoju. Unatoč općem blagostanju većina stanovništva ne živi u izobilju, već su često ekonomske koristi od gospodarskog napretka izrazito neravnomjerno raspoređene. Iako su se pristupi nejednakosti povijesno mijenjali, ovisno o prevladavajućoj ideologiji i teorijskom okviru, a i...
MONETARNA INTEGRACIJA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU MONETARNU UNIJU
MONETARNA INTEGRACIJA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU MONETARNU UNIJU
Valter Šarić
Republika Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji u 2013.godini i potpisivanjem Ugovora o Europskoj uniji, preuzela i obvezu prihvaćanja eura kao svoje valute, odnosno obvezu pristupanja u europsku Ekonomsku i monetarnu uniju. Cilj ovoga rada bio je istražiti da li je Republika Hrvatska iskoristila dugo pred pristupno razdoblje ulaska u Europsku uniju, da bi provođenjem strukturnih reformi prilagodila svoje gospodarstvo i vanjsku trgovinu za trgovanje i kompetitivnu poziciju na...
SUKLADNOST OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIH
SUKLADNOST OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIH
Besim Agušaj
U ovom doktorskom radu proučavala se vrijednosna sukladnost pojedinca i organizacije i njihov odnos prema angažiranosti zaposlenih. Poslovno okruženje koje je po svojoj prirodi konkurentno, volatilno i vrlo zahtjevno dovodi do okolnosti gdje organizacije moraju kreirati radnu sredinu u kojoj će zaposlenici demonstrirati kontinuiranu spremnost na prilagodbe kao odgovor na gore navedene uvjete. Rad je proveden s primarnim ciljem istraživanja odnosa između sukladnosti osobnih i...
USPOSTAVA MODELA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE ZA RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA
USPOSTAVA MODELA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE ZA RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA
Sanja Radolović
U današnjem globaliziranom svijetu obilježenom gospodarskom ovisnošću, koja je mjerljiva komponenta razine odnosa među zemljama, gospodarska ovisnost je počela utjecati na smjer, sadržaj te intenzitet tih odnosa. Time je gospodarstvo zauzelo središnju ulogu diplomatskog djelovanja, a granica između tradicionalnog političkog i diplomatskog djelovanja postala je sve manje vidljiva. Rješavanje ekonomskih pitanja u međunarodnim odnosima postalo je kroz povijest neodvojivi dio...
UTJECAJ ODREDNICA NEZAPOSLENOSTI NA EFIKASNOST TRŽIŠTA RADA ZEMALJA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE
UTJECAJ ODREDNICA NEZAPOSLENOSTI NA EFIKASNOST TRŽIŠTA RADA ZEMALJA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE
Jurica Bosna
Nezaposlenost se često puta uzima kao pokazatelj gospodarske situacije određene zemlje na koju utječu brojne makroekonomske, institucionalne i ostale varijable što ukazuje na njezinu kompleksnost. Analizirati nezaposlenost samo na temelju kretanja stopa nezaposlenosti nije u potpunosti ispravno iz razloga što smanjenje stope nezaposlenosti ne mora ukazivati na poboljšanje situacije na tržištu rada. Krajnji cilj smanjenja stope nezaposlenosti je u suštini poboljšanje situacije radne...
Uloga turističkih zajednica u iniciranju razvoja novih turističkih proizvoda destinacije
Uloga turističkih zajednica u iniciranju razvoja novih turističkih proizvoda destinacije
Suzana Aflić
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je “Uloga turističkih zajednica u iniciranju razvoja novih turističkih proizvoda destinacije”. Područje istraživanja su lokalne turističke zajednice i njihova uloga u pogledu razvoja turizma i turističkih proizvoda destinacije. Znanstvena metodologija primijenjena u ovoj doktorskoj disertaciji obuhvaća teorijsko i empirijsko istraživanje problematike. U teorijskom djelu rada opisani su dosadašnji teorijski doprinosi (domaće i...