završni rad
Marketing u gastronomskom turizmu

Lea Štimac (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovMarketing u gastronomskom turizmu
AutorLea Štimac
Voditelj/MentorDanijela Križman Pavlović (mentor)
Sažetak rada
Turistička ponuda koja se razvija na temelju preferencija, želja i potreba potencijalnih i postojećih posjetitelja ima za rezultat rast i razvoj putovanja tijekom cijele godine. Razvojem selektivnih oblika turizma omogućeno je produženje turističke sezone, razvoj turizma na slabije razvijenim područjima sa neiskorištenim potencijalima te privlačenje turista većih platežnih mogućnosti. S ciljem upoznavanja želja i očekivanje turista od velike je važnosti kontinuirano provođenje istraživanja kako bi se prikupili podaci na temelju kojih se mogu formirati strategije za potencijalno privlačenje novih tržišnih segmenata ili stvaranje lojalnosti kod već postojećih. Gastronomski turizam je selektivni oblik turizma kod kojeg je dolazak u destinaciju barem djelomično motiviran zanimanjem za hranu. Hrvatska ima u posljednjih deset godina pozitivan trend rasta u sferi gastronomskog turizma, a tu činjenicu potkrjepljuju rezultati TOMAS istraživanja o stavovima i potrošnji turista u Hrvatskoj prema kojima gosti ocjenjuju gastronomiju značajnim motivom dolaska. Gastronomija već dulji niz godina čini sastavni dio turističke promocije Hrvatske, te se u svijetu doživljava kao zemlja kvalitetne i bogate autohtone gastronomske ponude. Rast i razvoj ovoga proizvoda temelji se na bogatoj gastronomskoj tradiciji, rastućoj ponudi ugostiteljskih objekata s vrhunskom ponudom lokalne gastronomije. Kao turistički proizvod najviše je razvijena u Istri, a slijede je Dalmacija i Slavonija. Prioritetne aktivnosti razvoja gastronomskog turizma u Hrvatskoj u strategiji biti će uvrštavanje hrvatske gastronomske ponude u svjetske gourmet vodiče, brendiranje nacionalne i regionalnih gastronomskih ponuda, razvoj edukativnih programa namijenjenih svima koji se žele uključiti u ponudu gastronomskog turizma, poticanje povezivanja lokalnih proizvođača poljoprivrednih proizvoda s ugostiteljskim sektorom. Marketing miks ili splet marketinga je skup taktičkih instrumenata marketinga (proizvod, cijena, distribucija i promidžba) kojima tvrtka upravlja i kombinira ih kako bi proizvela željenu reakciju na ciljnom tržištu. Povećana potražnja za gastronomskim turizmom rezultat je značajnim dijelom sve veće promidžbe putem specijaliziranih TV emisija, specijaliziranih časopisa, radio emisija, kulinarskih blogova i internetskih stranica te održavanjem gastronomskih manifestacija. Gastronomske manifestacije kao vrsta marketinških aktivnosti kojima se promoviraju autohtoni proizvodi doprinose većem broju posjetitelja, produljenju turističke sezone i jačoj promociji određene destinacije na turističkom tržištu. Prednost ovakvih manifestacija je upravo komunikacija koja se odvija licem u lice. Na taj se način ostvaruje kontakt s postojećim i potencijalnim kupcima, jača se sinergija između proizvođača i izlagača, posjetitelja i lokalne zajednice. Manifestacijom Dani tartufa u Buzetu omogućen je razvoj grada Buzeta, podizanje njegovog imidža na domaćem i stranom tržištu te se otvara mogućnost stvaranja novih partnerstava. Cilj ovakvog događaja, osim publiciteta i ostvarivanja ekonomskih rezultata, prvenstveno je upoznavanje društva sa proizvodima lokalnog stanovništva, autohtonom gastronomijom i tradicijom kraja.
Ključne riječiturizam marketing u turizmu gastronomija gastronomski turizam marketing miks manifestacije
Naslov na drugom jeziku (engleski)Marketing in gastronomy tourism
Povjerenstvo za obranuAljoša Vitasović (predsjednik povjerenstva)
Danijela Križman Pavlović (član povjerenstva)
Erik Ružić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerFinancije
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Offers in tourism that are being developed based on the preferences, wishes and needs of potential and actual visitors result in the growth and development of travels throughout the year. By developing selective tourism areas we can prolong the tourist season, develop tourism in less developed areas with unused potentials and attract tourists of higher purchasing powers. For the purpose of getting to know the wishes and expectations of tourists it is very important to do continuous researches in order to collect information on the basis of which strategies could be made for potential attracting new market segments or creating loyalty with the existing ones. Gastronomic tourism is a selective type of tourism where the decision to visit a particular destination is at least partly motivated by an interest in foods. Croatia has experienced a growth in the sphere of gastronomic tourism in the last decade, which has been clearly shown by the results of the TOMAS survey on opinions and spending habits of tourists in Croatia where guests have rated gastronomy as a significant motive for their choice of the holiday destination. Gastronomy has been a part of Croatias tourism promotion for many years creating an image of a country with a broad original high quality gastronomic offer. The growth and development of this product is based on the rich gastronomic tradition and the growing number of gastronomic facilities with a top offer of local specialties. This tourist product is best developed in Istria, followed by Dalmatia and Slavonia. The main activities aimed at the development of gastronomy tourism in the Croatian strategy will be the inclusion of gastronomy offers in world gourmet guides, branding the national and regional gastronomy offers, the development of educational programmes for a broad interested public and the facilitation of connections between local food producers and the hospitality sector. Marketing mix is a combination of tactical marketing instruments (product, price, distribution and promotion) managed and combined by a firm in order to produce the desired reaction on the target market. The increased demand for gastronomy tourism is partly the result of an increased promotion through specialized TV shows, specialized magazines, radio shows, culinary blogs, web sites and gastronomy manifestations. Gastronomy manifestations as a specific type of marketing activities promoting local products contribute to an increase of the number of visitors, to the prolongation of the tourist season and a stronger promotion of the specific destination on the tourist market. The advantage of these manifestations is communication going on "face to face". In this way a contact is made with the existing and potential buyers, synergy becomes stronger between producers and exhibitors, visitors and local community. The manifestation "Truffles Days of Buzet Area" has helped the development of the town of Buzet, has raised its image on domestic and foreign market thus making possible entering into new partnerships. The aim of such an event, besides publicity and realization of economic results, is primarily to familiarize the society with the products of the local people, with their gastronomy and autochthonous specialities and traditions of the region.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)tourism marketing in tourism gastronomy food tourism marketing mix manifestations
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:209868
PohranioTihana Gerić