Paginacija

EKONOMSKI UČINCI AKTIVNOSTI PODUZETNIČKIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ
EKONOMSKI UČINCI AKTIVNOSTI PODUZETNIČKIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Roberta Kontošić Pamić
Doktorska disertacija se bavi utjecajem aktivnosti poduzetničkih zona na ekonomske komponente razvoja odabranih jedinica lokalne samouprave Republike Hrvatske. U disertaciji je procijenjen utjecaj i definiran smjer utjecaja poduzetničkih zona na ekonomske pokazatelje, odnosno smanjenje nezaposlenosti, povećanje proračunskih prihoda i općenito pozitivno povećanje salda u jedinicama lokalne samouprave, gdje su poduzetničke zone aktivne. Također, otkriven je pozitivan utjecaj na...
Evidence of the great decoupling and identifying its causes
Evidence of the great decoupling and identifying its causes
Mieta Bobanović
During the 20th century, changes in economic growth have been mainly driven by technology and globalisation, causing fundamental shifts in the business landscapes and labour market. Research showed that four factors that used to move in union are now decoupling: labour productivity, median household income, private employment and GDP growth. This phenomenon is called the Great Decoupling, a study that has been in the focus of the work done by Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee. Why are...
FINANCIAL AND ECONOMIC CRISES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE
FINANCIAL AND ECONOMIC CRISES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE
Sebastian Zemla
Crises trigger attention in society and arouse our further interest, depending on the degree of the concern raised. In the recent past, this was the case with the financial crisis with the label ‚Great Recession‘ which started in 2007 in the USA. And as history shows, global crises are not isolated phenomena. They repeat themselves at indefinite intervals. Another well-known crisis is the Great Depression of the 1930s, and both represent two special examples that are familiar to...
INTELLECTUAL CAPITAL AS A VALUE DRIVER OF FOOTBALL CLUBS
INTELLECTUAL CAPITAL AS A VALUE DRIVER OF FOOTBALL CLUBS
Fabio Ivinić
This study addresses the importance and impact of the Intellectual Capital in managing Football Clubs. Managing professional Football Clubs is becoming increasingly complex in every possible way, from the Football field to managing everyday business operations. Football is not just a game; it is a real business as well. Professional Football Clubs are managed and organized like business entities, therefore their main objective is not just based on good sports results but also on developing...
KONGRUENCIJA GLAZBE I KORPORATIVNOG IDENTITETA U IZGRADNJI KORPORATIVNOG IMIDŽA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
KONGRUENCIJA GLAZBE I KORPORATIVNOG IDENTITETA U IZGRADNJI KORPORATIVNOG IMIDŽA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
Ana Čuić Tanković
Korporativni identitet se razvija iz unutrašnjih resursa i predstavlja polazište za izgradnju korporativnog imidža kojim se želi stvoriti osobnost organizacije putem preferencija i pozitivnih stavova. Uslužne organizacije posebnu pažnju posvećuju fizičkom uslužnom okruženju jer ono postaje dijelom usluge, čija je funkcija nadomjestiti neopipljivu uslugu te upravljati percepcijama korisnika usluge, dok se glazba smatra najistaknutijim elementom ambijenta fizičkog okruženja. U...
MEĐUOVISNOST EKONOMSKIH NEJEDNAKOSTI I GOSPODARSKOG RASTA
MEĐUOVISNOST EKONOMSKIH NEJEDNAKOSTI I GOSPODARSKOG RASTA
Patricija Pavlišić
Suvremeno globalno okruženje dovodi pitanje ekonomskih nejednakosti i njihovih implikacija u središte mnogobrojnih znanstvenih rasprava i ekonomskih promišljanja o budućem održivom gospodarskom rastu i razvoju. Unatoč općem blagostanju većina stanovništva ne živi u izobilju, već su često ekonomske koristi od gospodarskog napretka izrazito neravnomjerno raspoređene. Iako su se pristupi nejednakosti povijesno mijenjali, ovisno o prevladavajućoj ideologiji i teorijskom okviru, a i...
MONETARNA INTEGRACIJA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU MONETARNU UNIJU
MONETARNA INTEGRACIJA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU MONETARNU UNIJU
Valter Šarić
Republika Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji u 2013.godini i potpisivanjem Ugovora o Europskoj uniji, preuzela i obvezu prihvaćanja eura kao svoje valute, odnosno obvezu pristupanja u europsku Ekonomsku i monetarnu uniju. Cilj ovoga rada bio je istražiti da li je Republika Hrvatska iskoristila dugo pred pristupno razdoblje ulaska u Europsku uniju, da bi provođenjem strukturnih reformi prilagodila svoje gospodarstvo i vanjsku trgovinu za trgovanje i kompetitivnu poziciju na...
SUKLADNOST OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIH
SUKLADNOST OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI TE ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIH
Besim Agušaj
U ovom doktorskom radu proučavala se vrijednosna sukladnost pojedinca i organizacije i njihov odnos prema angažiranosti zaposlenih. Poslovno okruženje koje je po svojoj prirodi konkurentno, volatilno i vrlo zahtjevno dovodi do okolnosti gdje organizacije moraju kreirati radnu sredinu u kojoj će zaposlenici demonstrirati kontinuiranu spremnost na prilagodbe kao odgovor na gore navedene uvjete. Rad je proveden s primarnim ciljem istraživanja odnosa između sukladnosti osobnih i...
Samoprocjena samoefikasnosti učitelja u inkluzivnom obrazovanju u Istarskoj županiji
Samoprocjena samoefikasnosti učitelja u inkluzivnom obrazovanju u Istarskoj županiji
Vanja Marković
Opći je cilj ovog rada utvrditi strukturu samoprocijenjene samoefikasnosti za inkluzivnu praksu učitelja osnovnih škola u Istarskoj županiji i moguću povezanost pojedinih komponenti samoprocijenjene samoefikasnosti s nekim sociodemografskim čimbenicima. Uz to, rad daje i smjernice za izradu programa stručnog usavršavanja učitelja, usmjerenog na razvoj samoefikasnosti za inkluzivnu praksu. Postavljeni specifični ciljevi odnose se na stjecanje uvida u vrstu i mjeru podrške...
UNIONS AND DECISIONISTIC-RESTRICTED INVOLVEMENT IN THE CSR DEBATE
UNIONS AND DECISIONISTIC-RESTRICTED INVOLVEMENT IN THE CSR DEBATE
Nataniel Zemla
Corporate Social Responsibility (CSR) implies the responsibility of companies for sustainable management in economic, ecological and social terms. The majority of CSR works in science and research were written primarily with the focus on ethics (moral vs. market economy), bearer of responsibility (state vs. companies) and management (e.g. best practice, manuals). This article comes from the perspective of a stakeholder group that is constantly mentioned but receive insufficient...
USPOSTAVA MODELA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE ZA RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA
USPOSTAVA MODELA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE ZA RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA
Sanja Radolović
U današnjem globaliziranom svijetu obilježenom gospodarskom ovisnošću, koja je mjerljiva komponenta razine odnosa među zemljama, gospodarska ovisnost je počela utjecati na smjer, sadržaj te intenzitet tih odnosa. Time je gospodarstvo zauzelo središnju ulogu diplomatskog djelovanja, a granica između tradicionalnog političkog i diplomatskog djelovanja postala je sve manje vidljiva. Rješavanje ekonomskih pitanja u međunarodnim odnosima postalo je kroz povijest neodvojivi dio...
UTJECAJ ODREDNICA NEZAPOSLENOSTI NA EFIKASNOST TRŽIŠTA RADA ZEMALJA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE
UTJECAJ ODREDNICA NEZAPOSLENOSTI NA EFIKASNOST TRŽIŠTA RADA ZEMALJA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE
Jurica Bosna
Nezaposlenost se često puta uzima kao pokazatelj gospodarske situacije određene zemlje na koju utječu brojne makroekonomske, institucionalne i ostale varijable što ukazuje na njezinu kompleksnost. Analizirati nezaposlenost samo na temelju kretanja stopa nezaposlenosti nije u potpunosti ispravno iz razloga što smanjenje stope nezaposlenosti ne mora ukazivati na poboljšanje situacije na tržištu rada. Krajnji cilj smanjenja stope nezaposlenosti je u suštini poboljšanje situacije radne...

Paginacija