undergraduate thesis
Cultural heritage of Barban

Paula Rojnić (2016)
University of Pula
Department of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
Metadata
TitleKulturna baština Barbana
AuthorPaula Rojnić
Mentor(s)Slaven Bertoša (thesis advisor)
Abstract
Završni rad govori o Barbanu, odnosno o njegovoj kulturnoj baštini. Barban je središte Općine Barban, koja ima izlaz na more u Raškom zaljevu. Mnogi su pisali o prilikama u Barbanu, pa je to danas izvor za proučavanje barbanske prošlosti. Povijesnu građu, dokumente i isprave koji se svojim sadržajem odnose na Barban i njegovo područje počeo je objavljivati Pietro Kandler. Takvim radom istaknuo se i Josip Batel, nekadašnji načelnik barbanske općine, koji je za svog službovanja sedamdesetih godina XIX. stoljeća u tada još postojećem arhivu barbanske općine odabrao i prepisivao najznačajnije dokumente barbanske prošlosti, a neke i objavio. Za Barban i Barbanštinu je svakako zaslužan Petar Stanković / Pietro Stancovich. Bavio se spisateljskim radom te je objavio dvadesetak radova, što ga svrstava među najplodnije pisce u Istri tijekom prve polovice 19. stoljeća. U Barbanu je rođen, umro te je pokopan. Valja spomenuti kako se Barban ponosi i svojim kamenim zapisima kojih zaista ima mnogo. Župna crkva Sv. Nikole čuva najviše kamenih zapisa, za koje je Josip Batel smatrao da ih treba zabilježiti. Osim zapisa, u barbanskim crkvicama ističu se freske, grafiti te zidne slike. Crkva sv. Antuna Opata oslikana je freskama u prvoj četvrtini 15. stoljeća. Isto tako, poznata je po grafitima čiji su autori većinom bili svećenici, pisari, žakni, ali i neki pučani i seljaci koji su u to vrijeme bili rijetko pismeni. Zidne slike mogu se uočiti u crkvi sv. Jakova, koja je smještena na sjevernom rubu Barbana, a izgrađena je u 15. stoljeću. Od crkvica u Barbanu još se ističe crkva Majke Božje od Oranice, sagrađena 1664. među poljima izvan naselja, od lijepo klesanog kamena. Osim crkava koje čine veći dio kulturne baštine Barbana, treba spomenuti i barbanski kaštel, te nematerijalnu kulturnu baštinu, koja se odnosi na Kulturno-umjetničko društvo Barban i tradicijsku odjeću Barbanštine. Srednjovjekovni kaštel bio je opasan bedemima i kulama, od kojih su sačuvane dvije kule, jedna okrugla a druga četverokutna. U kaštelu je boravio i uredovao gospoštijski kapetan koji je kao obrazovana osoba upravljao čitavim krajem u ime vlastelina Loredana, koji je živio u Veneciji. Kada je riječ o Kulturno umjetničkom društvu Barban, ono je osnovano 17. travnja 1976. Cilj je bio očuvanje narodnih tradicijskih plesova, a sam ples izdvodio se u posebnoj odjeći koja se naziva narodna nošnja. Znanja o tradicionalnoj odjeći su skromna, temeljena uglavnom na manjem dijelu predmeta sačuvanih u muzejima, kazivanju starijeg stanovništva, te proučavanju dostupnih opisa i slikovitih materijala.
Keywordscultural heritage Peter Stankovic Barban stone plates church castle cultural - artistic society of Barban traditional clothing of Barban
Parallel title (English)Cultural heritage of Barban
Committee MembersJasmina Gržinić (committee chairperson)
Slaven Bertoša (committee member)
Aljoša Vitasović (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsDepartment of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. turism. cult.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-05
Parallel abstract (English)
The thesis discusses Barban and its cultural heritage. Barban is the centre of the Municipality of Barban and has access to the sea in the bay of Raša. Many have written about the situation in Barban, and that writing today is a source for study of Barban’s history. Pietro Kandler began to publish historical material, paper and documents which are related to Barban and its surrounding areas. Josip Batel is also highlighted throughout this type of work. He was the former head of the Barban Municipality and during his time as mayor in the seventies of 20th century he selected and copied the most important documents about Barban’s past from the existing archive of Barban’s Municipality and published some of them. Petar Stankovic is also credited for the recognition of Barban and the Barbanština area. He was a writer and published more than twenty papers, which places him among the most prolific writers in Istria during the first half of the 19th century. He was born, died, and buried in Barban. It is worth mentioning that Barban is extremely proud of its many stone plates. The parish church St. Nikola kept most stone inscriptions, which Josip Batel felt should be registered. Apart from the stone plates, the Barban churches emphasize frescoes, graffiti and wall paintings. The church of St. Antuna Opata was painted with frescoes in the first quarter of the 15th century. It is also known for its graffiti whose authors were mainly priests, scribes, but also some commoners, and peasants who at that time were rarely literate. Wall paintings can be seen in the church of St. Jakov, which is located on the northern edge of Barban, and was built in the 15th century. Out of the churches in Barban the Church of Our Lady of the Valley (Crkva Majke Božje od Oranice) is also notable. The church was built in 1664 from beautifully carved stones among the fields outside the village. Besides the churches that make the most part of the cultural heritage of Barban, we should mention the Barban castle, as well as the intangible cultural heritage, which refers to the Cultural - Artistic Association Barban and traditional clothing of Barban. The medieval castle was surrounded by walls and towers, of which two towers are preserved, one round and the other square. The castle was inhabited by the manorial estate captain who was an educated person and managed the whole area in the name of the nobleman Loredan, who lived in Venice. The cultural and artistic society of Barban was established on April 17th 1976. The aim of the society was to preserve traditional folk dances, and the dances were performed in special clothing called national costume. Knowledge of traditional clothing are modest, based 30 mainly on a small selection of objects preserved in museums, sayings of the older inhabitants, and the study of the available descriptions and scenic materials.
Parallel keywords (Croatian)kulturna baština Petar Stanković Barbanski kameni zapisi crkve kaštel Kulturno – umjetničko društvo Barban tradicijska odjeća barbanštine
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:101631
CommitterIvana Gradinščak