Pages

Značaj socijalne infrastrukture za razvoj hrvatskog gospodarstva
Značaj socijalne infrastrukture za razvoj hrvatskog gospodarstva
Tamara Mijić
Socijalna infrastruktura obuhvaća: obrazovanje, zdravstvo, znanost i javnu upravu. Svaka od navedenih djelatnosti utječe na kvalitetu života i društvo, što se reflektira na stanje u državi. Također, uvelike utječe na gospodarski razvoj pojedine države. Obrazovanje, kao jedan od najvažnijih čimbenika za povećanje konkuretske prednosti, utječe na stupanj razvijenosti neke zemlje. Napredak ove djelatnosti uvelike utječe na položaj zemlje u odnosu na druge. Hrvatska ulaže u...
Značaj tehnologije u bankarstvu
Značaj tehnologije u bankarstvu
Erna Radolović
Druga polovica 20. stoljeća označila je sasvim novo razdoblje u ljudskom životu i poslovanju. Nakon 1970-ih godina može se govoriti o nizu revolucija koje su se odrazile na sve značajnije segmente kao što su znanost, tehnologija i zdravstvo. U tom kontekstu razmatra se i razvoj elektroničkog poslovanja koji je podržao čitav niz tehnoloških dostignuća i inovacija. Elektroničko poslovanje jedno je od glavnih obilježja suvremenoga doba i suvremenoga poslovanja. Ono je doprinjelo...
Značaj turističkih investicija u gradovima - odabrane studije slučaja iz EU
Značaj turističkih investicija u gradovima - odabrane studije slučaja iz EU
Roberta Smiljanić
Turizam kao pojava postoji još od kada si je čovjek uspio osigurati uvjete za putovanje. U današnje vrijeme turizam je jedan od glavnih prihoda za brojne zemlje jer omogućuje ljudima da putuju, upoznaju drugu kulturu, stanovnike tih zemalja i bijeg od svakodnevice. Europa je bila i ostala najatraktivnije receptivno i emitivno turističko tržište. Iako se turizam najčešće smatra ekonomskom pojavom jer se radi o velikoj količini novčanog obrtaja, on je zapravo puno više od toga. ...
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
Irmela Henić
Termin "turizam" koristi se svakodnevno u svim dijelovima svijeta, pa tako mnogi pod pojmom turizam podrazumijevaju putovanje, godišnji odmor, zabava, rekreacija i sl. Turistička potražnja predstavlja skupinu potencijalnih turista-potrošača koja svojim stavovima, navikama, željama i mogućnostima određuje količine, kvalitetu i cijene pojedinih roba i usluga na turističkom tržištu. TOMAS istraživanja su jedini koji osim utvrđivanja prosječne dnevne ljetne domaće i inozemne...
Značaj vodstva u odgovornom poslovanju - primjer Republike Hrvatske
Značaj vodstva u odgovornom poslovanju - primjer Republike Hrvatske
Alison Širol
Cilj ovog rada je odrediti značaj vodstva u odgovornom poslovanju na primjeru poduzeća u Republici Hrvatskoj. U prvom poglavlju rada osvrnuti ćemo se na društveno odgovorno poslovanje, te koje koristi imaju poduzeća od društveno odgovornog poslovanja. Društveno odgovorno poslovanje se smatra konceptom koji pozitivno djeluje na društvene probleme kao što su zaštita okoliša, poboljšanje zdravlja, obrazovanja, odgovornost poduzeća kako bi djelovala po principima održivih resursa i...
Značaj volontiranja u neprofitnim organizacijama
Značaj volontiranja u neprofitnim organizacijama
Silvia Salkić
U ovom radu razmatraju se neprofitne organizacije i volonteri u neprofitnim organizacijama. Neprofitne organizacije mogu se definirati kao organizacije koje služe ostvarivanju nekog određenog javnog interesa, ali im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita. Neprofitne organizacije ne bi mogle uspješno poslovati bez pomoći volontera. Volonteri su pomagači, ali i pokretači i nositelji pozitivnih promjena te graditelji odgovornih, aktivnih i humanih zajednica. Volontiranjem...
Značenje i uporaba semantičkog metajezika u suvremenom talijanskom jeziku / 
Usi e significati del metalinguaggio della sematica nella lingua italiana contemporanea
Značenje i uporaba semantičkog metajezika u suvremenom talijanskom jeziku / Usi e significati del metalinguaggio della sematica nella lingua italiana contemporanea
Karmen Hlaj
In questo lavoro ho studiato il metalinguaggio della semantica nella lingua italiana contemporanea. Ho scelto i termini significato, senso, concetto, accezione, nome, simbolo, contesto, prototipo e referente. Ho presentato e paragonato le definizioni trovate nei dizionari per ciascun termine. Per i significati più comuni, dopo un’accurata analisi delle concordanze, ho presentato alcuni esempi tratti dal Perugia Corpus (PEC), uno dei corpora generali e di riferimento per la lingua...
Zvončarski običaji Zvoneće u suvremenom ruhu
Zvončarski običaji Zvoneće u suvremenom ruhu
Patricia Vlastelin
Za potrebe pisanja završnog rada na temu Zvončarski običaji Zvoneće u suvremenom ruhu, provedeno je pet intervjua, no u radu su prikazana samo tri. Fotografije koje se nalaze u radu ili su rad autorice ovog rada ili se nalaze u njezinoj obiteljskoj arhivi. Promatrajući i analizirajući zvončarske običaje, cijelim se radom uspoređuju zbivanja minulih vremena i sadašnjice. Nastoji se dočarati emocije koje stanovnici Zvoneće i Kastavštine gaje prema zvončarskim običajima. U radu...
Zvuk u radiodrami: usporedba novele i radiodrame Miroslava Krleže "Hodorlahomor velik"
Zvuk u radiodrami: usporedba novele i radiodrame Miroslava Krleže "Hodorlahomor velik"
Daria Zulim
Cilj rada: usporediti i pojasniti razlike između zvukovnoga zapisa i pisanoga traga, baveći se ponajviše unutrašnjim monolozima likova što se povezalo kroz unutrašnja promišljanja svakog čovjeka. U radu se iznosi i ideja o filmskoj vinjeti koja se razvila kroz proučavanje važnosti zvukovnih elemenata, a na ovaj se način, kroz ekranizaciju, stapa u cjelovitu formu.
Ćiribirci i njihovo nematerijalno kulturno nasljeđe
Ćiribirci i njihovo nematerijalno kulturno nasljeđe
Arlina Hapadžić
U prvom dijelu rada definira se nematerijalna kulturna baština, koji su kriteriji i postupci potrebnih za upisivanje u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te nematerijalna dobra upisana na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Kako bi se u potpunosti razumio rad, potrebno je znati definiciju, odnosno značenje pojma nematerijalne kulturne baštine. Pod pojmom nematerijalne kulturne baštine podrazumijevaju se izrazi, umijeća, znanja i s...
Čakavsko narječje u Istri
Čakavsko narječje u Istri
Larisa Tominić
Na istarskome se poluotoku najvećim dijelom govori čakavskim narječjem. Prema općeprihvaćenoj klasifikaciji Dalibora Brozovića, u Istri je rasprostranjeno pet od šest dijalekata, od čega najveći dio zauzima jugozapadnoistarski ili štakavsko-čakavski dijalekt, koji nije izvorni, nego migracijski jer su ga sa sobom „donijeli“ doseljenici iz Dalmacije koji su u 16. Stoljeću bježali pred Turcima. Najznačajnije karakteristike čakavskoga narječja su: zamjenica ča, refleks...
Četvrta industrijska revolucija i hrvatsko gospodarstvo
Četvrta industrijska revolucija i hrvatsko gospodarstvo
Iva Pejić
Današnja međunarodna ekonomija i globalno društvo uvelike su oblikovani i obilježeni dostignućima koje su uzrokovale industrijske revolucije tijekom povijesnih razdoblja. Svaka od njih donosi stanovite ekonomske, socijalne, političke i ostale promjene, a doprinosi općem napretku društva i poslovanja, kao i kvaliteti života. Najintenzivnije promjene nastupaju s četvrtom industrijskom revolucijom, koja danas obilježava naprednije i razvijenije države svijeta. Iako se njezini...

Pages