Pages

Analiza konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva
Analiza konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva
Daria Benko
Konkurentnost je mjera sposobnosti zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robu i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno povećanje realnog dohotka stanovništva (definicija OECD). Cilj rada je analizirati poziciju hrvatskog gospodarstva kroz odabrane indikatore te će se objasniti pozicija Hrvatske kroz razne indikatore u odnosu na deset najbolje rangiranih i deset manje rangiranih zemalja članica EU i komparacija zemalja prema IMD i GCI...
Analiza korištenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u zemljama jugoistočne Europe
Analiza korištenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u zemljama jugoistočne Europe
Marin Lerotić
U ovom radu opisana su obilježja IPA instrumenata te svih pet komponenti koje IPA instrument obuhvaća. Želja zemalja da se uključe u veliku obitelj koje čine zemlje članice Europske unije zahtjeva određene prilagodbe za svaku zemlju pojedinačno. Nemaju sve zemlje iste uvjete, mogućnosti ili resurse kako bi ih se moglo sve svrstati u istu poziciju. Iz tog razloga analiziralo se dodijeljena sredstva po godinama unutar komponenti te se promatralo kretanje i razlike koje su se...
Analiza korporativnih komunikacija poduzeća Podravka
Analiza korporativnih komunikacija poduzeća Podravka
Tomislav Srednoselec
Komunikacija je proces prenošenja poruke od jedne do druge osobe. Upravljanje procesom komunikacije i razvoja strategije korporacije podrazumijeva kvalitetno kombiniranje različitih čimbenika i elemenata koji zajedno trebaju pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva. Korporacije i organizacije su društveni mehanizam, te je čine skupine ljudi. Kako bi proizveli proizvode i pružali usluge, ljudi uspostavljaju interakciju između i unutar organizacije. Da bi je mogli...
Analiza korporativnog identiteta poduzeća NEXE
Analiza korporativnog identiteta poduzeća NEXE
Dominik Kolarić
Korporativni identitet je osnovno sredstvo raspoznavanja, skup svih vizualnih i fizičkih karakteristika neke kompanije, koja se razlikuje od drugih poduzeća na tržištu. Stvara veliki utisak i bitan prvi dojam u mislima potrošača. Sve što nas usmjerava, podsjeća i po čemu je poduzeće prepoznatljivo je upravo korporativni identitet. Glavni cilj je da postane unikatna na tržištu, a na potencijalne kupce ostavi snažan i pozitivan utisak. Najvažnija funkcija je da poduzeće stekne...
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Antonela Bijažić
Rad se bavi analizom kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe. U radu se definiraju inozemne izravne investicije (eng. Foreign direct investments – FDI), vrste FDI (Greenfield ulaganja i Brownfield ulaganja te spajanja i preuzimanja). U radu je objašnjen utjecaj financijske krize na inozemne izravne investicije, posebno u zemljama srednje i jugoistočne Europe, prilikom čega su zasebno analizirana kretanja inozemnih izravnih investicija u srednjoj...
Analiza kretanja investicija u turizmu u RH i komparacija sa konkurentnim državama
Analiza kretanja investicija u turizmu u RH i komparacija sa konkurentnim državama
Kristina Peršić
Turizam u Republici Hrvatskoj jedna je od najvažnijih gospodarskih grana. U razdoblju trajanja turističke sezone, sektor turizma zapošljava najveći dio radno sposobnog stanovništva, što u konačnici utječe na životni standard stanovništva. Privlačenjem izravnih inozemnih investicija turizam dugoročno doprinosi gospodarskom rastu, a kratkoročno kroz uravnoteženje platne bilance i poticanje dodatnog zapošljavanja u usko povezanim turističkim djelatnostima. Uloga turizma u...
Analiza makroekonomskih kretanja post - tranzicijskih zemalja Europske Unije
Analiza makroekonomskih kretanja post - tranzicijskih zemalja Europske Unije
Antonija Vukoja Bošnjak
U teorijskom dijelu rada pojmovno se određuje i definira makroekonomija i objašnjava predmet makroekonomske analize. Objašnjavaju se bruto domaći proizvod, nezaposlenost, javni dug, vanjskotrgovinska razmjena. U drugom dijelu rada analizira se gospodarstvo post-tranzicijskih zemalja EU. Bruto domaći proizvod je naziv koji se daje ukupnoj novčanoj vrijednosti finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj ekonomiji u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje ističemo inflaciju, ona se...
Analiza makrookoline poduzeća
Analiza makrookoline poduzeća
Marina Zgrablić
Poduzeća danas posluju u dinamičnoj, složenoj, turbulentnoj okolini. Okolina utječe na poduzeće, ali i poduzeće ima utjecaja na okolinu. Okolina se dijeli na vanjsku i unutarnju okolinu. Analiza vanjske okoline odnosi se na analizu prilika i prijetnji, dok se analiza unutarnje okoline usmjerava na analizu snaga i slabosti poduzeća. Makrookolina poduzeća je dio vanjske okoline poduzeća, a čine je čimbenici ili vanjske sile iz okruženja poduzeća na koje poduzeće nema nikakvog...
Analiza marketinškog okruženja na primjeru Uljanik grupe
Analiza marketinškog okruženja na primjeru Uljanik grupe
Dajan Stojaković
U današnjici poduzeća posluju u sve neizvjesnijem i kompleksnijem okruženju. Ono se posebice intenzivira s pojavom suvremenoga doba, uslijed pojave brojnih promjena u svakidašnjem životu, navikama, ali i poslovanju. U takvim uvjetima, opstanak poduzeća, njihovo poslovanje i razvoj uvelike su otežani, ali i neizvjesni. Jedan od vodećih ciljeva poduzeća u suvremeno doba je uspješno istraživanje marketinškog okruženja i optimalno prilagođavanje nastalim uvjetima. Jedino je...
Analiza masovnih medija
Analiza masovnih medija
Vanesa Iličić
U današnje vrijeme masovnih medija marketing igra veliku ulogu. Ponuditi oglas možemo u tiskanim medijima, na radiju, televiziji i internetu. Naravno svaki medij ima svoje prednosti i nedostatke. Tisak kao prvi medij je ponudio čitateljima vizualni poticaj, koristeći različite fontove i boje, radio je pružio zvučnu dimenziju reklami, a televizija spojila oba elementa te video zapis koji je pružio cjelokupnu sliku onoga što se nudi. Internet je uz sve navedeno omogućio komunikaciju...
Analiza mrežnog sjedišta grada Vodnjana - Dignano
Analiza mrežnog sjedišta grada Vodnjana - Dignano
Barbara Ljevar
Pojavom Interneta promijenio se način na koji gospodarski subjekti posluju. Današnje društvo koje se temelji na znanju, informacijama i inovacijama, moralo se prilagoditi i usvojiti nove načine komunikacije i poslovanja. ˝Mreža˝ je postala temeljna infrastruktura, koja je omogućila suvremenom društvu razmjenu informacija i znanja, što za posljedicu ima pojavu novih pojmova i razvoj novih sustava poput elektroničkog poslovanja, elektroničke trgovine i elektroničke razmjene...
Analiza nastupa Zagrebačkog kazališta mladih na društvenim mrežama
Analiza nastupa Zagrebačkog kazališta mladih na društvenim mrežama
Šemsa Crnčević
Komunikacija je jedan od najvažnijih čimbenika u poslovanju. Kako je uz samo informiranje uloga komunikacije i edukativna, rekreativna, persuazivna s time je sve važnije da poduzeća, ali i ostale institucije komuniciraju s svojim potrošačima redovno, da im budu dostupniji, te na taj način stječu svoj ugled u konkurentom poslovnom svijetu. Internet poslovanje danas dobiva sve veću ulogu u poslovanju nekog poduzeća. Posebno sve važnije postaju društvene mreţe. Tako se društvenim...

Pages