Pages

Analiza troškova životnog ciklusa proizvoda
Analiza troškova životnog ciklusa proizvoda
Petra Kerman
Analiza troškova životnog ciklusa proizvoda jedna je od suvremenih metoda praćenja troškova. Troškovi životnog ciklusa proizvoda predstavljaju sadašnju vrijednost svih troškova koji se mogu povezati s pojedinim proizvodom, u svim fazama njegovog životnog ciklusa, a uključuju troškove u fazi investiranja, cijenu kapitala, plasman na tržište, operativne troškove upotrebe i održavanje proizvoda, troškove zbrinjavanja i ostale troškove. Svrha ovog rada ponajprije je upoznati se...
Analiza troškova životnog ciklusa proizvoda
Analiza troškova životnog ciklusa proizvoda
Dolores Mežnarić
Metoda obračuna troškova životnog ciklusa proizvoda pripada suvremenim metodama upravljanja troškova. Prilikom razvoja nekog novog proizvoda a i tijekom cjelokupnog životnog procesa neophodno je nastajanje raznih troškova. Planiranjem troškova po fazama životnog ciklusa osigurava se preciznije predviđanje ukupnih troškova životnog ciklusa. Također omogućava se lakše donošenje važnih poslovnih odluka u poduzeća. Planiranje troškova temelji se na detaljnoj analizi pojedinih...
Analiza tržišnih manjkavosti
Analiza tržišnih manjkavosti
Ines Paušić
Ovaj diplomski rad istražuje probleme tržišnih manjkavosti zbog postojanja eksternalija, javnih dobara, tržišne moći i asimetričnih informacija. U radu se navedenim problemima prilazi sa teorijskog i praktičnog aspekta. Teorijski aspekt obuhvaća definiranje uvjeta savršenog tržišta, vrsta tržišnih neuspjeha i tradicionalnih načina njihovog rješavanja pri čemu je korištena strana literatura. Praktični aspekt odnosi se na inkorporiranje teorije u primjerima na nacionalnoj i...
Analiza tržišnih struktura na tržištu životnogi  dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Analiza tržišnih struktura na tržištu životnogi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Vedrana Basta
Osiguranje je jedna zaista neiscrpna tema o kojoj bi se dalo pisati jako puno. Niz zanimljivih podataka, statistike, brojeva. Pokušala sam od uvoda pa do zaključka obraditi sve bitne dijelove teme kako bih u konačnici dala sliku stanja tržišta dobrovoljnog zdravstvenog i životnog osiguranja te konkurencije koja djeluje na spomenutom tržištu. Kako bismo razumjeli samo tržište i konkurenciju potrebno je bilo obraditi uvodni dio o samom pojmu osiguranja, povijesti...
Analiza tržišnih struktura u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišnih struktura u Republici Hrvatskoj
Srđan Lolić
Tržište je najjednostavnije definirano mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja te se posredstvom novca obavlja razmjena robe i usluga. Ono se, kao takvo, u konkurenciji može definirati kroz duopol, oligopol, monopol i nepotpunu konkurenciju. Tržište ima različite funkcije, a one najosnovnije su: informativna funkcija, selektivna funkcija, alokativna funkcija i distributivna funkcija. Svaka od ovih funkcija je važna za rad i uspjeh samog tržišta. Nakon tržišta...
Analiza tržišnih struktura u sektoru modne industrije
Analiza tržišnih struktura u sektoru modne industrije
Nikol Dujmović
Tržišne strukture dijele se na savršenu i nesavršenu konkurenciju. Modnu industriju obilježava nesavršena konkurencija s različitim tržišnim strukturama, ovisno o modnom sektoru. Monopolistička konkurencija obilježava tržište brze mode, to jest maloprodajnu modnu industriju. Dok je tržište visoke mode bolje okarakterizirano kroz oligopol. Savršena konkurencija postoji samo u teoriji i dobrim se djelom može usporediti s monopolističkom konkurencijom. Različitost tih dviju...
Analiza tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj
Dino Boban
Diplomskim radom se analizirala tema tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj. Pojmovi koji su ovim radom pobliže objašnjeni odnose se na tržište, tržište nekretnina, pravni aspekt funkcioniranja tržišta nekretnina te uloga tržišta nekretnina u pojavi ekonomske krize. Tržište kao mjesto na kojem kupci i prodavatelji međusobno djeluju kako bi odredili cijene roba, u ovom slučaju nekretnina ima izniman značaj na cjelokupno gospodarstvo. Upravo tako nepovoljna situacija na...
Analiza turističkog sektora Hrvatske i zemalja Mediterana
Analiza turističkog sektora Hrvatske i zemalja Mediterana
Kristina Mandir
Završnim radom dan je uvid u stanje turističke ponude Hrvatske i najpoznatiji dio ponude mediteranskih zemalja. Zahvaljujući indeksu konkurentnosti putovanja i turizma, izvršena je analiza konkurentskih pozicija zemalja Mediterana. Uspoređeni su rezultati turističkih noćenja u 2014. godini s podacima iz prvih devet mjeseci 2015. godine, pri čemu se uočavaju pozitivne stope rasta. Rad koncipira najzanimljivije selektivne oblike turizma, te usmjerava pažnju na njihov postignuti i...
Analiza udžbenika glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole (2014. - 2018.)
Analiza udžbenika glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole (2014. - 2018.)
Sanja Horvat
Nastava glazbene kulture u nižim razredima osnovene škole u Hrvatskoj izvodi se prema važećem Nastavnom planu i programu za osnovnu školu predviđeni godišnji broj nastavnih sati u prva tri razreda osnovne škole za nastavu glazbene kulture iznosi 35 sati odnosno nastava glazbene kulture izvodi se jedan nastavni sat tjedno. Program nastave glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole temelji se na glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene...
Analiza uloge poslovnih banaka u poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u gospodarstvu
Analiza uloge poslovnih banaka u poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u gospodarstvu
Milka Jašić
Porastom populacije raste i potreba za energijom. Neobnovljivi izvori energije, koji su u današnje vrijeme glavni izvor energije, uskoro će doći do svojih minimuma i konačnog iscrpljenja. Glavna nepoželjna pojava pri iskorištavanju navedene vrste energije je stvaranje stakleničkih plinova koji dovode do onečišćenja okoliša. Razvijenije zemlje sve se više okreću prema razvoju obnovljivih izvora energije, jer uviđaju prednosti korištenja energije Sunca, vjetra, vode, bioenergije...
Analiza utjecaja i praćenja ljudskog kapitala u uslužnoj djelatnosti smještaja u Istarskoj županiji
Analiza utjecaja i praćenja ljudskog kapitala u uslužnoj djelatnosti smještaja u Istarskoj županiji
Josip Šajrih
Ljudski kapital predstavlja vrijednost koja proizlazi iz korištenja eksterno stečenih vještina i znanja te onih koji su stvoreni u sklopu rada unutar poslovnog subjekta. Kao takav ljudski kapital predstavlja potencijal koji društvu može generirati dodanu vrijednost koja proizlazi iz iznosa ukupnog troška koji djelatnik predstavlja za poslovni subjekt. Ovim radom je analiziran utjecaj ljudskog kapitala primjenom modela Chen i Lin (2003.) kojim se korigiraju financijski izvještaji kako...
Analiza utjecaja izabranih makroekonomskih varijabli na BDP Hrvatske
Analiza utjecaja izabranih makroekonomskih varijabli na BDP Hrvatske
Martina Domšić
Bruto domaći proizvod se sastoji od četiri osnovne komponente: osobne potrošnje, državne potrošnje, investicija i neto izvoza. Osobnom potrošnjom podrazumijevamo alokaciju kućanstva na dobra i usluge. Odluka kućanstva o potrošnji uvelike ovisi o njihovom raspoloživom dohotku koji uvelike ovisi o visini plaće. Plaćom smatramo naknadu koju poslodavac isplaćuje zaposleniku. Visina plaće ovisi o situaciji na tržištu rada. Analizom izabranih makroekonomskih varijabli (osobna...

Pages